Hallitus


Yhtiön johto

Yhtiön johto muodostuu hallituksesta ja toimitusjohtajasta. Toimitusjohtajalla on sijainen ja hän työskentelee hallituksen nimittämän johtoryhmän kanssa.


Hallituksen kokoonpano

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä sekä kolme varajäsentä. Varsinainen yhtiökokous valitsee puheenjohtajan, jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajan tai jäsenen ollessa estynyt, hänen tulee ensisijaisesti nimittää varajäsen, joka tulee kutsua hänen tilallensa. Yhtiöjärjestyksessä ei ole määritelty tiettyä järjestystä hallituksen jäsenten nimittämiselle. Hallitus ei ole asettanut mitään valiokuntia.

Hallitus ei ole asettanut tilintarkastusvaliokuntaa, vaan se käsittelee suoraan kaikki tilintarkastukseen liittyvät tehtävät.

Hallitukseen valittavalla henkilöllä tulee olla riittävä pätevyys tehtävään ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksen jäsenen ja jäsenehdokkaan tulee antaa hallitukselle tarvittavat tiedot, jotta hallitus voi arvioida hänen pätevyytensä ja riippumattomuutensa, sekä ilmoitettava näiden tietojen muuttumisesta.

Hallituksen jäsenet edustavat kaikkia osakkeenomistajia; eivät vain niitä osakkeenomistajia, jotka ovat heidät valinneet.

Yhtiökokous valitsi 20.pnä huhtikuuta 2016 seuraavaan hallituksen:

Ben Lundqvistpuheenjohtaja
Nils-Erik Eklund
Trygve Eriksson
Erik Grönberg
Agneta Karlsson
Dick Lundqvist
Lars G Nordström

Hallituksen varajäsenet ovat:

Ulrica Danielsson
Stefan Lundqvist
Johnny Rosenholm


Hallitustyö

Hallitus huolehtii yhtiön asioiden hoidosta. Se johtaa ja valvoo yhtiön operatiivista johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenet, hyväksyy yhtiön strategiset tavoitteet ja riskienhallintaperiaatteet ja huolehtii johtamisjärjestelmän toimivuudesta. Hallitus määrittelee yhtiön toimintaa ohjaavat visiot ja arvot.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä järjestäytymiskokouksessaan hallitus vahvistaa toimintavuoden työjärjestyksen. Työjärjestykseen on sisällytettävä seuraavat tehtävät ja niiden ohjeellinen aikataulu:

  • yhtiön vision ja strategian käsittely
  • tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten käsittely
  • tilintarkastajien raporttien käsittely
  • konsernin budjetin ja toimintasuunnitelman käsittely
  • mahdollisten hallituksen sisäisten valiokuntien asettaminen
  • hallituksen työskentelyn arviointi.

Lisäksi hallitus huolehtii tarvittaessa seuraavista asioista:

  • muut asiat, jotka osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja muiden säännöstöjen mukaan kuuluvat hallitukselle
  • merkittävät investoinnit ja divestoinnit
  • muut operatiivisen johdon tai yksittäisten hallituksen jäsenten vireille panemat asiat.

Kussakin hallituksen kokouksessa toimitusjohtaja esittää katsauksen operatiivisesta toiminnasta. Lisäksi hallitus saa jatkuvasti tietoa mm. määräajoin laadittavista taloudellisista katsauksista ja johtoryhmän kokouspöytäkirjoista. Hallituksen sihteerinä toimii toimitusjohtajan sijainen.

Toimintakaudella 2015 hallitus kokoontui 11 kertaa. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 93,5 %.


Hallituksen palkkiot

Hallitustyöstä maksetaan palkkio, jonka suuruudesta päättää yhtiökokous. Kohtuulliset matkakorvaukset korvataan laskua vastaan. Yhtiökokouksen päätöksellä hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ovat seuraavat:

Hallituksen palkkiot 2016 2015
Vuosipalkkio, hallituksen puheenjohtaja 28 000  25 000 
Vuosipalkkio, hallituksen muut varsinaiset jäsenet 22 000  20 000 
Vuosipalkkio, hallituksen varajäsenet   5 000 €   5 000 €
Kokouspalkkio kokoukseen osallistuville, hallituksen jäsenet ja varajäsenet   1 000 €   1 000 €

Toimintakaudella 2015 hallituksen palkkiona maksettiin yhteensä 237 000 euroa (229 000 euroa 2014). Palkkiot jakaantuivat seuraavasti:

Hallituksen maksetut palkkiot 2015 2014
Ben Lundqvist 36 000  37 000 
Nils-Erik Eklund 31 000  32 000 
Trygve Eriksson 29 000 € 32 000 €
Erik Grönberg 31 000 € 31 000 €
Agneta Karlsson 31 000 € 31 000 €
Dick Lundqvist 30 000 € 32 000 €
Lars G Nordström 29 000 € 30 000 €
Ulrica Danielsson 6 000 € 1 000 €
Stefan Lundqvist 7 000 € 1 000 €
Johnny Rosenholm 7 000 € 2 000 €
Yhteensä 237 000 € 229 000 €