Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Hallituksen ja operatiivisen johdon vastuulla olevan sisäisen tarkastustoimen tavoitteena on varmistaa tehokas ja tuloksellinen toiminta, luotettava tietopohja sekä määräysten ja toimintaperiaatteiden noudattaminen. Riskienhallinta on integroitu osa konsernin toiminnan kontrollia ja valvontaa.

Hallitus seuraa jatkuvasti konsernin tuloskehitystä ja taloudellista asemaa sisäisen raportointijärjestelmän avulla. Sisäinen valvontajärjestelmä koostuu yksityiskohtaisesta sisäisestä kirjanpidosta, jota täsmäytetään liikekirjanpitoon. Konsernin rahoitus- ja maksuvalmiustilannetta arvioidaan jatkuvasti.

Tilintarkastajat arvioivat jatkuvasti sisäistä tarkastusjärjestelmää hallitukselle toimittamissaan tarkastusraporteissa.

Liiketoiminnan riskit

Risteilyjen ja lauttaliikenteen markkinat Itämerellä ovat vakaat mutta alttiina kovalle kilpailulle. Poliittiset päätökset voivat muuttaa Viking Linen toimintaedellytyksiä mahdollisilla negatiivisilla seurauksilla liiketoiminnalle. Ahvenanmaan veropoikkeus, joka mahdollistaa verottoman myynnin Ahvenanmaan liikenteessä, on kuitenkin pysyvä. EU-komission suuntaviivat merenkulun edistämiseksi, mitkä mahdollistavat merimiesten nettopalkkajärjestelmän, ovat voimassa toistaiseksi. Tällä hetkellä arvioidaan, että merenkulun tuen suuntaviivoja jatketaan ilman olennaisia muutoksia.

Konsernin liiketoiminta on riippuvainen toimivista logistiikka- ja tietojärjestelmistä. Häiriöillä liikenteessä tai tietoyhteyksissä voi olla negatiivinen vaikutus konsernin tulokselle. Viking Line pyrkii minimoimaan pitempien suunnittelemattomien liikennekatkosten riskiä alusten jatkuvalla kunnossapidolla, hyvin kehitetyllä turvajärjestelmällä, asianmukaisella koulutuksella ja säännöllisillä harjoituksilla. Tietojenkäsittelyn riskit minimoidaan kehittämällä tarkoituksenmukaisia turvajärjestelmiä ja vaihtoehtoisia työtapoja sekä panostamalla tietojärjestelmien luotettavuuteen.

Konsernin alusten kirjanpitoarvo on 324,5 miljoonaa euroa per 31. joulukuuta 2015. Alukset on vakuutettu kasko- ja kaskoetuusvakuutuksilla 598,0 miljoonan euron arvosta per 31. joulukuuta 2015. Kaikille aluksille on lisäksi otettu lakko-, P&I- ja PLR (Passenger Liability Regulation)-vakuutus.

Polttoainehintojen vaihtelulla on suora vaikutus konsernin tulokseen. Korkeiden polttoainehintojen riskin osittaiseksi estämiseksi konserni on tehnyt vuosina 2015 ja 2016 kiinteähintaisia sopimuksia koskien osaa konsernin arvioitua polttoainekulutusta.

Konserni on myös alttiina erilaisille rahoitusriskeille, mm. valuuttakurssien vaihteluille. Tuotot muodostuvat euroina ja ruotsin kruunuina. Suurin osa operatiivisesta kassavirrasta tulee euroina. Myyntitavaroiden ja polttoaineen hintoihin vaikuttavat ulkomaiset valuutat, pääasiassa US-dollarit. Konsernin pyrkimyksenä on ylläpitää hyvää likviditeettiä ollakseen valmiina kohtaamaan negatiivisia muutoksia liiketoiminnan kassavirroissa.

Konserni altistuu hintariskiin koskien osakkeita, jotka luokitellaan myytäviksi oleviksi sijoituksiksi. Konsernin omistamien Försäkringsaktiebolaget Alandian osakkeiden arvo on määritelty tulevien rahavirtojen nykyarvon perusteella. Rahavirtojen laskelma perustuu eri arviointeihin ja oletuksiin, joilla on olennainen vaikutus nykyarvoon.

Lisätietoja rahoitusriskien hallinnasta löytyy konsernin liitteestä 26 (Viking Linen vuosikertomus, sivulta 72-73).

Meriturvallisuus- ja sabotaasiriskit

Meriturvallisuus- ja sabotaasiriskien hallinnassa noudatetaan ISM (International Safety Management) ja ISPS (International Ship and Port Facility Security Code) -järjestelmien määräyksiä.

Turvallisuus merellä - lue lisää »