Bolagsstämma

Viking Line Abp är ett publikt aktiebolag med hemort i Finland, som lyder under den finska aktiebolagslagen och företagets bolagsordning. Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman företagets högsta beslutande organ, där ägarna utövar sitt inflytande.

Samtliga Viking Line Abp:s aktier utgör en serie där alla aktier är likvärdiga och varje aktie motsvarar en röst vid omröstning och val. Ingen av aktieägarna får dock rösta för mer än 1/4 av de vid stämman företrädda aktierna. Den 31 december 2015 hade Viking Line Abp 3 420 aktieägare.

Den ordinarie bolagsstämman beslutar bland annat om fastställande av bokslutet för föregående räkenskapsår, disposition av bolagets vinst eller förlust och om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Stämman utser också styrelseledamöter och revisorer samt beslutar om deras arvoden.

Extra bolagsstämma skall hållas, om en revisor eller ägare till sammanlagt en tiondel eller en i bolagsordningen angiven mindre andel av samtliga aktier skriftligen kräver det för behandling av ett visst ärende.

I enlighet med bolagsordningen hålls ordinarie bolagsstämma i Mariehamn före utgången av juni månad. Senaste ordinarie bolagsstämma ägde rum den 20 april 2016. Information från senaste bolagsstämma.  Viking Lines nästa ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 20 april 2017.

Kallelse till bolagsstämman sker genom kungörelse som införs i någon på bolagets hemort utkommande tidning. Kallelsen publiceras även på bolagets hemsida. Kallelsen skall ske tidigast tre månader före bolagsstämmans avstämningsdag och senast tre veckor före bolagsstämman.

Förutom uppgift om de ärenden som skall behandlas på stämman skall kallelsen även innehålla till styrelsens kännedom meddelade kandidater för styrelseuppdrag. Detta sker under förutsättning att kandidaterna nominerats av styrelsen eller av aktieägare företrädande minst 10 % av aktierna och att dessa har samtyckt till styrelseuppdraget. Dessutom skall förslaget till revisor uppges.

VD, styrelsens ordförande, en majoritet av styrelsens medlemmar samt även eventuella personer som för första gången kandiderar till styrelsemedlemmar skall vara närvarande på bolagsstämman.