Intern övervakning och riskhantering

Målet för den interna övervakningen som styrelsen och den operativa ledningen ansvarar för är att säkerställa effektiv och resultatbringande verksamhet, tillförlitlig information samt iakttagande av bestämmelser och verksamhetsprinciper. Riskhanteringen är en integrerad del av koncernens verksamhetskontroll och övervakning.

Styrelsen följer kontinuerligt upp koncernens resultatutveckling och finansiella ställning genom det interna rapporteringssystemet. Det interna kontrollsystemet består av en detaljerad intern bokföring som avstäms mot affärsbokföringen. Koncernens finansierings- och likviditetssituation bedöms kontinuerligt.

De externa revisorerna bedömer kontinuerligt det interna kontrollsystemet i sina granskningsrapporter till styrelsen.

Risker i affärsverksamheten

Marknaden för kryssningar och färjetrafik i Östersjön är stabil men utsatt för hård konkurrens. Politiska beslut kan förändra Viking Lines verksamhetsförutsättningar med potentiellt negativa konsekvenser för affärsverksamheten. Ålands skatteundantag, som möjliggör skattefri försäljning i trafik till och från Åland, är dock permanent. EU-kommissionens riktlinjer för främjande av sjöfarten, som möjliggör sjömännens nettolönesystem, gäller tillsvidare. Tillsvidare bedöms sjöfartsstödets riktlinjer förlängas utan några väsentliga förändringar.

Koncernens affärsverksamhet är beroende av fungerande logistik och datasystem. Störningar i trafiken eller datakommunikationen kan ha negativ inverkan på koncernens resultat. Viking Line strävar till en minimering av risken för längre oplanerade trafikuppehåll genom kontinuerligt underhåll av fartygen, ett välutvecklat säkerhetssystem, utbildning och regelbundna övningar. Riskerna i informationshanteringen minimeras genom utveckling av ändamålsenliga säkerhetssystem och alternativa arbetssätt samt satsningar på datasystemens tillförlitlighet.

Koncernens fartyg är bokförda till ett värde om 324,5 Meur per 31 december 2015. Fartygen är kasko- och intresseförsäkrade till ett värde om 598,0 Meur per 31 december 2015. Därutöver är samtliga fartyg strejk-, P&I- och PLR (Passenger Liability Regulation)-försäkrade.

Fluktuationerna i bunkerpriserna har en direkt inverkan på koncernens resultat. För att delvis motverka risken för höjda bunkerpriser har koncernen ingått fastprisavtal avseende en del av koncernens estimerade bunkerkonsumtion för 2015 och 2016.

Koncernen är även utsatt för olika finansiella risker, däribland fluktuationer i valutakurser. Intäkterna genereras i euro och i svenska kronor. Den större delen av det operativa inflödet av likvida medel utgörs av euro. Priset på försäljningsvaror och bunker påverkas av utländska valutor, företrädesvis den amerikanska dollarn. Koncernen strävar till att upprätthålla en god likviditet för att ha beredskap att möta negativa förändringar i det operativa kassaflödet.

Koncernen exponeras för prisrisk avseende aktier som klassificeras som placeringar som kan säljas. Värdet på koncernens aktieinnehav i Försäkringsaktiebolaget Alandia fastställs på basis av nuvärdet från framtida kassaflöden. Kassaflödesberäkningen bygger på ett antal uppskattningar och bedömningar som har en väsentlig inverkan på nuvärdet.

Ytterligare information om hanteringen av finansiella risker finns i koncernens not 26 (se Viking Lines årsberättelse, sidorna 72-73).

Sjösäkerhets- och sabotagerisker

Sjösäkerhets- och sabotageriskerna hanteras genom ISM (International Safety Management)- och ISPS (International Ship and Port Facility Security Code)-reglementena.

Läs mer om säkerheten ombord »