Ledning


Bolagets ledning

Bolagets ledning består av styrelsen och verkställande direktören. Verkställande direktören har en ersättare och arbetar med en ledningsgrupp utsedd av styrelsen.


Verkställande direktör

Bolagets verkställande direktör är Jan Hanses.
Verkställande direktörens ersättare är Andreas Remmer.

Verkställande direktören tillsätts och entledigas av styrelsen. Villkoren för befattningsförhållandet fastställs i ett skriftligt avtal som godkänns av styrelsen. Verkställande direktören kan väljas till medlem av styrelsen, men inte till dess ordförande. Jan Hanses är bolagets verkställande direktör sedan den 20 mars 2014, då han efterträdde Mikael Backman på posten.

Som ersättning för verkställande direktörens arbete utgår månadslön, som årligen behandlas av styrelsen. Jan Hanses erhåller en månadslön om 21 000 euro och därutöver följande naturaförmåner: telefonförmån och grupplivförsäkring inkluderande sjukkostnadsförsäkring. För VDs pension gäller de allmänna pensionsvillkoren. VDs pensionsålder är 63-68 år. VD har en uppsägningstid på 8 månader. Bolagets styrelse har rätt att uppsäga VDs anställningsavtal, varvid verkställande direktören åtnjuter 8 månaders lön efter tidpunkten för uppsägning.

Ledningsgrupp

Förutom verkställande direktören utnämner styrelsen även verkställande direktörens ersättare och de övriga medlemmarna i koncernens ledningsgrupp. Ledningsgruppen ansvarar under ledning av verkställande direktören för styrning av affärsverksamheten samt strategisk och ekonomisk planering. Ledningsgruppen sammanträder regelbundet.

Bolagets ledningsgrupp består av:

Jan Hanses
Andreas Remmer
Peter Hellgren
Ulf Hagström
Wilhelm Hård af Segerstad


Ledningsgruppens ersättning

Medlemmarna i ledningsgruppen erhåller månadslön, som årligen behandlas av styrelsen. Vid en eventuell uppsägning från bolagets sida erhåller medlemmarna i ledningsgruppen 6 månaders lön. Från och med 2014 har bolaget inga belönings- och bonussystem.

Ledningsgruppens ersättning för 2015 Fast lön Ersättning totalt 2015
Verkställande direktör 254 952  254 952 
Ledningsgrupp 646 931  646 931 
Totalt 901 883 € 901 883 €