Revisorer

Bolaget har två ordinarie revisorer och en revisorssuppleant. Dessa väljs på ordinarie bolagsstämma för tiden intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. Revisorerna granskar bolagets bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltning. Efter utförd granskning erhåller styrelsen en granskningsrapport och bolagsstämman tillställs en revisionsberättelse.

Bolagets ordinarie revisorer är:

Ylva Eriksson, CGR
PricewaterhouseCoopers Oy
Bolagets revisor sedan 2015

Petter Lindeman, CGR
PricewaterhouseCoopers Oy
Bolagets revisor sedan 2016

CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Oy är bolagets revisorssuppleant.

Revisorernas arvode fastställs av bolagsstämman. Enligt gällande beslut utgår arvode enligt löpande räkning. Koncernens kostnader för revision uppgick till 113 400 euro under 2015 (125 400 euro under 2014), varav 80 500 euro (94 100 euro under 2014) avsåg moderbolaget. Kostnaderna för övriga konsulttjänster till koncernens revisorer samt deras revisorssamfund var 94 000 euro under 2015 (43 600 euro under 2014).

Styrelsen sköter revisionskommitténs uppgifter.