Styrelse


Bolagets ledning

Bolagets ledning består av styrelsen och verkställande direktören. Verkställande direktören har en ersättare och arbetar med en ledningsgrupp utsedd av styrelsen.


Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av ordförande och sex ledamöter samt tre suppleanter. Ordförande, ledamöter och suppleanter väljs vid ordinarie bolagsstämma för tiden intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. Vid förfall för styrelsens ordförande eller styrelseledamot äger, i första hand, denne att nominera den suppleant som skall kallas. I bolagsordningen har man inte fastställt någon särskild ordning för tillsättande av styrelseledamöter. Styrelsen har inte tillsatt några kommittéer.

Styrelsen har inte utsett en revisionskommitté utan samtliga uppgifter i anslutning till revision behandlas direkt av styrelsen.

Person som väljs till styrelsen ska ha tillräcklig kompetens för uppdraget och möjlighet att använda tillräcklig tid att sköta uppdraget. Styrelsemedlem och -kandidat ska ge styrelsen tillräckliga uppgifter för att bedöma dennes kompetens och oberoende samt förändringar i dessa uppgifter.

Styrelsemedlemmarna representerar samtliga aktieägare, inte enbart de aktieägare som nominerat dem.

Vid bolagsstämman den 20 april 2016 valdes följande styrelse:

Ben Lundqvist, ordförande
Nils-Erik Eklund
Trygve Eriksson
Erik Grönberg
Agneta Karlsson
Dick Lundqvist
Lars G Nordström

Styrelsens suppleanter är:

Ulrica Danielsson
Stefan Lundqvist
Johnny Rosenholm


Styrelsens arbete

Styrelsen handhar förvaltningen av bolagets angelägenheter. Den leder och övervakar bolagets operativa ledning, tillsätter och entledigar verkställande direktören och ledningsgruppens medlemmar, godkänner bolagets strategiska mål och riskhanteringsprinciper och tillser att ledningssystemen fungerar. Styrelsen fastställer bolagets vision och värderingar som iakttas i verksamheten.

Vid sitt konstituerande möte efter ordinarie bolagsstämma fastställer styrelsen en arbetsordning för verksamhetsåret. Arbetsordningen ska innehålla uppgift om och riktgivande tidpunkt för:

  • behandling av vision och strategi
  • behandling av bokslut och delårsrapporter
  • behandling av revisionsrapporter
  • behandling av koncernens budget och verksamhetsplan
  • tillsättande av eventuella styrelsekommittéer
  • utvärdering av styrelsens arbete.

Därutöver handlägger styrelsen då sådant aktualiseras:

  • övriga ärenden som enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen och andra regelverk ankommer på styrelsen
  • betydande investeringar och avyttringar
  • andra ärenden som anhängiggörs av den operativa ledningen eller av enskilda styrelsemedlemmar.

Vid varje styrelsemöte informerar VD om den operativa verksamheten. Därtill erhåller styrelsen kontinuerligt information i form av bland annat regelbundna rapporter och ledningsgruppens mötesprotokoll. Som styrelsens sekreterare fungerar verkställande direktörens ersättare.

Under verksamhetsåret 2015 hölls 11 styrelsemöten. Styrelseledamöternas genomsnittliga deltagarprocent på mötena var 93,5 %.


Styrelsens ersättning

Som ersättning för styrelsearbetet utgår arvoden, som fastställs av bolagsstämman. Skäliga resekostnader ersätts mot faktura. Följande arvoden utbetalas till styrelsen i enlighet med stämmobeslut:

Styrelsearvoden 2016 2015
Årsarvode, styrelsens ordförande 28 000  25 000 
Årsarvode, övriga ordinarie styrelsemedlemmar 22 000  20 000 
Årsarvode, styrelsesuppleanter   5 000 €   5 000 €
Mötesarvode per bevistat sammanträde, styrelse och suppleanter   1 000 €   1 000 €

För verksamhetsåret 2015 utbetalades sammanlagt 237 000 euro (229 000 euro 2014) i styrelsearvoden. Dessa fördelade sig enligt följande:

Utbetalda styrelsearvoden 2015 2014
Ben Lundqvist 36 000  37 000 
Nils-Erik Eklund 31 000  32 000 
Trygve Eriksson 29 000 € 32 000 €
Erik Grönberg 31 000 € 31 000 €
Agneta Karlsson 31 000 € 31 000 €
Dick Lundqvist 30 000 € 32 000 €
Lars G Nordström 29 000 € 30 000 €
Ulrica Danielsson 6 000 € 1 000 €
Stefan Lundqvist 7 000 € 1 000 €
Johnny Rosenholm 7 000 € 2 000 €
Totalt 237 000 € 229 000 €