Femårsöversikt

Koncernen 2011 2012 2013 2014 2015
Omsättning, Meur 504,3 516,1 549,4 527,4 530,5
Rörelseresultat, Meur 9,8 2,4 34,7 13,7 26,4
– i % av omsättningen 1,9 % 0,5 % 6,3 % 2,6 % 5,0 %
Resultat före skatter, Meur 7,9 1,6 27,7 32,3 23,2
– i % av omsättningen 1,6 % 0,3 % 5,0 % 6,1 % 4,4 %
           
Avkastning på eget kapital (ROE) 4,6 % 0,6 % 15,6 % 15,2 % 8,5 %
Avkastning på investerat kapital (ROI) 3,9 % 1,3 % 10,4 % 9,1 % 6,8 %
Soliditet 46,5 % 46,2 % 35,6 % 40,0 % 42,8 %
Nettoskuldsättningsgrad (gearing) 20,7 % 22,5 % 74,1 % 56,2 % 38,5 %
           
Bruttoinvesteringar, Meur 36,9 49,7 172,3 7,2 10,0
– i % av omsättningen 7,3 % 9,6 % 31,4 % 1,4 % 1,9 %
           
Personal under året (medeltal) 3 060 3 014 3 104 2 797 2 735
– varav sjöpersonal 2 305 2 299 2 407 2 133 2 066
– varav landpersonal 755 715 697 664 669
           
Löner, Meur 124,9 128,2 135,5 125,6 122,7
           

Avkastning på eget kapital (ROE), % =
(Resultat före skatter – inkomstskatter) / Eget kapital inklusive minoritetsandel (i genomsnitt under året) 

Avkastning på investerat kapital (ROI), % =
(Resultat före skatter + ränte- och övriga finansiella kostnader) / (Balansomslutning – räntefria skulder (i genomsnitt under året))

Soliditet, % =
Eget kapital inklusive minoritetsandel / (Balansomslutning – erhållna förskott)

Nettoskuldsättningsgrad (gearing), % =
(Räntebärande skulder – likvida medel) / Eget kapital inklusive minoritetsandel