Lagstiftning

Utgångspunkten för rederiets miljöarbete är nationell lagstiftning och internationella avtal. Tack vare ett långsiktigt och aktivt engagemang har rederiet utvecklat ett miljöarbete som sträcker sig längre än vad regelverken kräver.

Koncernens huvudkontor, dotterbolaget Viking Line Buss Ab samt alla fartyg är miljöcertifierade enligt standarden ISO 14001. Därtill är Viking Lines organisation och samtliga fartyg certifierade enligt ISM-koden (International Safety Management, krav på organisation för säkerhet och förhindrande av förorening).

Den mest omfattande internationella konventionen för miljöskydd är MARPOL 73/78 (The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships), som har utarbetats av FN-organet IMO (International Maritime Organization).