Energiförbrukning och minimering av utsläpp i luften

Vid slutet av år 2014 övergick alla Viking Lines fartyg, förutom Viking Grace, till dieselolja med en svavelhalt på mindre än 0,1 viktprocent svavel, för att uppfylla kraven i EU:s nya svaveldirektiv som trädde i kraft den 1 januari 2015. Viking Grace körs med flytande naturgas (Liquefied Natural Gas, LNG), som är svavelfri.

Fram till dess drevs de aktuella fartygen med lågsvavlig olja med 0,5 viktprocent svavel, för att minska utsläppen av svavelföreningar (SOx).

För att minska kväveoxidutsläppen används reduceringsteknik på två av rederiets fartyg, katalysatorer på Viking Cinderella och Humid Air Motor (HAM) på Mariella.

Humid Air Motor (HAM)

Fuktningsteknik som minskar kväveoxidutsläppen genom att sänka motorernas förbränningstemperatur. Temperatursänkningen åstadkoms genom att man tillsätter förångat havsvatten i förbränningsprocessen.

Selective catalytic reduction (SCR)

I processen omvandlas kväveoxiderna till ren kvävgas och vattenånga. En fartygskatalysator använder normalt flytande urea som tillsatsmedel (urea förbrukning ca. 15g/kWh).

Rederiet har ett internt program för att minska avgasutsläppen. Inom programmet arbetar fartygens driftpersonal och rederiets tekniska avdelning med att införa bränsleekonomiska driftsmetoder.

M/S Gabriella och M/S Mariella har elförsörjning från land då de ligger vid kaj över dagen i Helsingfors och i Stockholm. Genom att ta elförsörjning från land minskas utsläppen av luftföroreningar samt bullret från motorerna då fartygen ligger vid kaj.


m/s Viking Grace

Världsunik och miljöpionjär

M/S Viking Grace använder flytande naturgas LNG som bränslealternativ och har ett helt nytt energiåtervinningssystem, där spillvärme från fartygets motorer omvandlas till ren och utsläppsfri el som utnyttjas ombord.