Viking Grace

Viking Line är miljöpionjär med LNG-fartyg.

M/S Viking Grace  representerar en helt ny fartygsgeneration där modern design, framtida koncept, hög servicenivå och ett genomgående miljötänk genomsyrat hela projektet.  Fartyget, som inledde sin trafik på linjen Åbo–Åland–Stockholm i januari 2013, använder flytande naturgas LNG som bränslealternativ. Detta är världsunikt för ett passagerarfartyg av denna storlek.

LNG-tankarna är placerade utomhus i aktern. Om gasen kommer i kontakt med luft stiger den upp, eftersom den är lättare, och ventileras på så sätt bort. I nedkyld form är trycket i tank- och rörsystemen mycket lågt. Rören är dubbelmantlade vilket betyder att ingen gas släpps ut vid eventuellt läckage. För att kunna hanteras och transporteras har gasen kylts ned till minus 162 grader varvid den övergått i flytande form och minskat i volym ungefär 600 gånger.

Innan LNG förbränns i fartygets motorer har den förvärmts och återgått till gasform. LNG  innehåller inget svavel.

Kväveutsläppen och partiklar reduceras med 85 % och växthusgaserna med 15 % jämfört med dagens bränsle. Genom att använda LNG uppfylls alla nya emissionskrav som fastslagits av IMO och vilka kommer att träda i kraft inom en snar framtid.

Skrovet optimeras hydrodynamiskt för att minimera vågbildning, vilket är särskilt viktigt vid trafik i skärgård. Viking Grace möter högt ställda krav på eliminering av externt buller och fartyget är ett av de mest miljöanpassade och tysta i världen.

Spillvärme från motorer utnyttjas i hamnuppehåll och kylåtervinning av LNG används till ventilation.

Nytt energiåtervinningssystem

Viking Line har ett avtal med det svenska innovationsföretaget Climeon gällande det helt nya energiåtervinningssystemet Ocean Marine, som Viking Grace blir första fartyg att använda. Climeons patenterade teknik möjliggör ekonomiskt lönsam återvinning av värme till elektricitet genom en unik vakuum process. Systemet omvandlar spillvärme från fartygets motorer till 700 000 kWh ren och utsläppsfri el per år. Elektriciteten utnyttjas främst på hotellsidan, bland annat till belysning.