Võrdsete võimaluste programm

Viking Line usub, et erinevate kogemuste ja maailmavaadetega inimesed muudavad töökeskkonna innovatiivseks ning aitavad kaasa jätkusuutlikule äritegevusele.

Tehes koostööd erinevate riikide ja rahvustega, teame rahvusvahelise transpordiettevõt-tena omast kogemusest, et meie edukuse pandiks on töötajate oskused ning nende ainulaadsus.  
Ainulaadsus tähendab, et me hindame igat indviidi eraldi. Viking Line’is töötavad koos noored ja vanad, erinevad rahvu-sed, inimesed erinevate sooliste orientatsioonidega, religiooni-de ja maailmavaadetega, füüsiliste võimetega, mõtlemis- ja käi-tumistavadega. Koos me moodustame toimiva ja mitmekülgse kollektiivi. 

Töötame selle nimel, et :

  • Meie ametikohad, töömeetodid, töötingimused ning kogu ettevõte tervikuna oleksid struktureeri-tud kõikidele töötajatele sobivalt.
  • Meie töötajatel oleks võimalikult lihtne ühen-dada tööd pereeluga.
  • Ära hoida diskrimineerimist ja ahistamist. Me ei aktsepteeri tegevusi, mis päädivad soovimatu käitumisega ning mida võib käsitleda kui töötajate eraellu sekkumist.
  • Uurida põhjalikult kõiki töökohal ahista- mise ja diskrimineerimise juhtumeid ning nendele kohaselt reageerida.
  • Pakkuda kõikidele töötajatele võrdseid võima-lusi ametialaseks arenguks ja väljaõppeks. Kõikidele töötajatele  – olenemata vanusest, soost, seksuaal-sest orientatsioonist, rahvusest, füüsilistest võime-test, religioonist või maailmavaatest – pakutakse võrdseid võimalusi tööalaselt oma teadmiste, soo-vide ja annete raames arenemiseks.
  • Aktiivselt edendada soolist tasakaalu oma tegevustes. Meie eesmärgiks on saavutada ühtla-sem naiste ja meeste jaotus erinevatel ametipo-sitsioonidel. Soovime, et vabadele töökohtadele kandideeriks võrdselt nii naisi kui mehi ning et vabu töökohti pakutakse võrdselt nii naistele kui meestele.
  • Tagada kõikidele samalaadse töö tegijatele samad tingimused ja samaväärne palk.
  • Võrdsete võimaluste programm viiakse ellu võrdse kohtlemise plaani abil. Meie osakondade juhid vastutavad võrdse kohtlemise eest igas osa-konnas, nagu seda näevad ette seadused, lepingud ning ka antud võrdsete võimaluste programm.

Jan Hanses

President ja CEO  Viking Line Abp