Hallitus


Yhtiön johto

Yhtiön johdon muodostavat hallitus ja toimitusjohtaja. Toimitusjohtajalla on sijainen ja hän työskentelee hallituksen nimittämän johtoryhmän kanssa.


Hallituksen kokoonpano

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä sekä kolme varajäsentä. Varsinainen yhtiökokous valitsee puheenjohtajan, jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajan tai jäsenen ollessa estynyt, hänen tulee ensisijaisesti nimittää varajäsen, joka tulee kutsua hänen tilallensa. Yhtiöjärjestyksessä ei ole määritelty tiettyä järjestystä hallituksen jäsenten nimittämiselle. Hallitus ei ole asettanut mitään valiokuntia.

Hallitus ei ole asettanut tilintarkastusvaliokuntaa, vaan se käsittelee suoraan kaikki tilintarkastukseen liittyvät tehtävät.

Hallituksen jäseneksi valittavalla henkilöllä tulee olla riittävä pätevyys ja riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksen jäsenen ja jäsenehdokkaan tulee antaa hallitukselle tarvittavat tiedot, jotta hallitus voi arvioida hänen pätevyytensä ja riippumattomuutensa, sekä ilmoitettava näiden tietojen muuttumisesta ja esittää oman arvionsa riippumattomuudestaan.

Hallituksen jäsenet edustavat kaikkia osakkeenomistajia; eivät vain niitä osakkeenomistajia, jotka ovat heidät valinneet. Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituskokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Hallituksessa on kumpaakin sukupuolta.

Hallitus arvioi vuosittain jäsentensä riippumattomuutta. Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä, joista vähintään kahden on oltava riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Istuvan hallituksen kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja enemmistö on myös riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.

Hallitus ei ole asettanut nimitysvaliokuntaa, vaan se valmistelee itse hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen ottaen huomioon edellä mainitut periaatteet.

Yhtiökokous valitsi 20.pnä huhtikuuta 2017 seuraavaan hallituksen:

Ben Lundqvistpuheenjohtaja
Nils-Erik Eklund
Erik Grönberg
Agneta Karlsson
Dick Lundqvist
Lars G Nordström
Peter Wiklöf

Hallituksen varajäsenet ovat:

Ulrica Danielsson
Stefan Lundqvist
Johnny Rosenholm


Hallitustyö

Hallitus huolehtii yhtiön asioiden hoidosta. Se johtaa ja valvoo yhtiön operatiivista johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenet, hyväksyy yhtiön strategiset tavoitteet ja riskienhallintaperiaatteet ja huolehtii johtamisjärjestelmän toimivuudesta. Hallitus määrittelee yhtiön vision ja toimintaa ohjaavat arvot.

Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan. Puheenjohtaja vastaa hallitustyön järjestämisestä ja siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Hallituksen sihteerinä toimii toimitusjohtajan sijainen.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä järjestäytymiskokouksessaan hallitus vahvistaa toimintavuoden työjärjestyksen. Työjärjestykseen on sisällytettävä seuraavat tehtävät ja niiden ohjeellinen aikataulu:

  • yhtiön vision ja strategian käsittely
  • tilinpäätöksen, puolivuotiskatsauksen ja johdon osavuotisten selvitysten käsittely
  • tilintarkastajien raporttien käsittely
  • konsernin budjetin ja toimintasuunnitelman käsittely
  • mahdollisten hallituksen sisäisten valiokuntien asettaminen
  • hallituksen työskentelyn arviointi.

Lisäksi hallitus huolehtii tarvittaessa seuraavista asioista:

  • muut asiat, jotka osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja muiden säännöstöjen mukaan kuuluvat hallitukselle
  • merkittävät investoinnit ja divestoinnit
  • muut operatiivisen johdon tai yksittäisten hallituksen jäsenten vireille panemat asiat.

Yhtiön on huolehdittava siitä, että kaikki hallituksen jäsenet saavat riittävät tiedot yhtiön toiminnasta, toimintaympäristöstä ja taloudellisesta asemasta ja että uusi hallituksen jäsen perehdytetään yhtiön toimintaan. Jokaisessa hallituksen kokouksessa toimitusjohtaja esittää katsauksen operatiivisesta toiminnasta. Lisäksi hallitus saa jatkuvasti tietoa mm. määräajoin laadittavista taloudellisista katsauksista ja johtoryhmän kokouspöytäkirjoista.

Toimintavuodella 2016 hallitus kokoontui 12 kertaa. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 89,3 %.


Hallituksen palkkiot

Hallitustyöstä maksetaan palkkio, jonka suuruudesta päättää yhtiökokous. Kohtuulliset matkakorvaukset korvataan laskua vastaan. Yhtiökokouksen päätöksellä hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ovat seuraavat:

Hallituksen palkkiot 2017 2016
Vuosipalkkio, hallituksen puheenjohtaja 28 000  28 000 
Vuosipalkkio, hallituksen muut varsinaiset jäsenet 22 000  22 000 
Vuosipalkkio, hallituksen varajäsenet   5 000 €   5 000 €
Kokouspalkkio kokoukseen osallistuville, hallituksen jäsenet ja varajäsenet   1 000 €   1 000 €

Toimintakaudella 2016 hallituksen palkkiona maksettiin yhteensä 260 000 euroa (237 000 euroa 2015). Palkkiot jakaantuivat seuraavasti:

Hallituksen maksetut palkkiot 2016 2015
Ben Lundqvist 40 000  36 000 
Nils-Erik Eklund 32 000  31 000 
Trygve Eriksson 32 000 € 29 000 €
Erik Grönberg 34 000 € 31 000 €
Agneta Karlsson 33 000 € 31 000 €
Dick Lundqvist 32 000 € 30 000 €
Lars G Nordström 32 000 € 29 000 €
Ulrica Danielsson 9 000 € 6 000 €
Stefan Lundqvist 8 000 € 7 000 €
Johnny Rosenholm 8 000 € 7 000 €
Yhteensä 260 000 € 237 000 €