Hallitus

Yhtiön johdon muodostavat hallitus ja toimitusjohtaja. Toimitusjohtajalla on sijainen ja hän työskentelee hallituksen nimittämän johtoryhmän kanssa.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä sekä kolme varajäsentä. Varsinainen yhtiökokous valitsee puheenjohtajan, jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajan tai jäsenen ollessa estynyt, hänen tulee ensisijaisesti nimittää varajäsen, joka tulee kutsua hänen tilallensa. Yhtiöjärjestyksessä ei ole määritelty tiettyä järjestystä hallituksen jäsenten nimittämiselle. Hallitus ei ole asettanut mitään valiokuntia.

Hallitus ei ole asettanut tilintarkastusvaliokuntaa, vaan se käsittelee suoraan kaikki tilintarkastukseen liittyvät tehtävät.

Hallituksen jäseneksi valittavalla henkilöllä tulee olla riittävä pätevyys ja riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksen jäsenen ja jäsenehdokkaan tulee antaa hallitukselle tarvittavat tiedot, jotta hallitus voi arvioida hänen pätevyytensä ja riippumattomuutensa, sekä ilmoitettava näiden tietojen muuttumisesta ja esittää oman arvionsa riippumattomuudestaan.

Hallituksen jäsenet edustavat kaikkia osakkeenomistajia, eivät vain niitä osakkeenomistajia, jotka ovat heitä jäseneksi ehdottaneet. Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituskokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen.

Hallituksen kokoonpanon monimuotoisuus tukee yhtiötä strategisten tavoitteiden saavuttamisessa ja se varmistaa, että hallitus suorittaa velvollisuutensa. Tavoitteena on, että hallituksen jäsenillä on kokemusta ja asiantuntemusta eri elinkeinoista ja tehtävistä. On tärkeää, että kummatkin sukupuolet ovat edustettuina hallituksen kokoonpanossa.

Hallitus arvioi vuosittain jäsentensä riippumattomuutta. Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä, joista vähintään kahden on oltava riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Istuvan hallituksen kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja enemmistö on myös riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.

Hallitus ei ole asettanut nimitysvaliokuntaa, vaan se valmistelee itse hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen ottaen huomioon edellä mainitut periaatteet.

Hallitus huolehtii yhtiön asioiden hoidosta. Se johtaa ja valvoo yhtiön operatiivista johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenet, hyväksyy yhtiön strategiset tavoitteet ja riskienhallintaperiaatteet ja huolehtii johtamisjärjestelmän toimivuudesta. Hallitus määrittelee yhtiön vision ja toimintaa ohjaavat arvot.

Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan. Puheenjohtaja vastaa hallitustyön järjestämisestä ja siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Hallituksen sihteerinä toimii toimitusjohtajan sijainen.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä järjestäytymiskokouksessaan hallitus vahvistaa toimintavuoden työjärjestyksen. Työjärjestykseen on sisällytettävä seuraavat tehtävät ja niiden ohjeellinen aikataulu:

  • yhtiön vision ja strategian käsittely,
  • tilinpäätöksen, puolivuotiskatsauksen sekä ensimmäisen ja kolmannen kvartaalin liiketoimintakatsausten käsittely,
  • tilintarkastajien raporttien käsittely,
  • konsernin budjetin ja toimintasuunnitelman käsittely,
  • mahdollisten hallituksen valiokuntien asettaminen ja
  • hallituksen työskentelyn arviointi.

Lisäksi hallitus huolehtii tarvittaessa seuraavista asioista:

  • muut asiat, jotka osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja muiden säännöstöjen mukaan kuuluvat hallitukselle,
  • merkittävät investoinnit ja divestoinnit sekä
  • muut operatiivisen johdon tai yksittäisten hallituksen jäsenten vireille panemat asiat.

Yhtiön on huolehdittava siitä, että kaikki hallituksen jäsenet saavat riittävät tiedot yhtiön toiminnasta, toimintaympäristöstä ja taloudellisesta asemasta ja että uusi hallituksen jäsen perehdytetään yhtiön toimintaan. Jokaisessa hallituksen kokouksessa toimitusjohtaja esittää katsauksen operatiivisesta toiminnasta. Lisäksi hallitus saa jatkuvasti tietoa mm. määräajoin laadittavista raporteista ja johtoryhmän kokouspöytäkirjoista.

Yhtiökokous valitsi 13. toukokuuta 2020 seuraavan hallituksen: puheenjohtaja Ben Lundqvist sekä jäsenet Nils-Erik Eklund, Jakob Johansson, Stefan Lundqvist, Lars G Nordström, Laura Tarkka ja Peter Wiklöf. Hallituksen varajäsenet ovat Ulrica Danielsson, Erik Grönberg ja Casper Lundqvist.

Toimintavuodella 2019 hallitus kokoontui 12 kertaa. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 96,4 %.

Hallituksen jäsenet:

Ben Lundqvist, puheenjohtaja
Nils-Erik Eklund
Jakob Johansson
Stefan Lundqvist
Lars G Nordström
Laura Tarkka
Peter Wiklöf

Hallituksen varajäsenet:

Ulrica Danielsson
Erik Grönberg
Casper Lundqvist