Johto

Yhtiön johto

Yhtiön johdon muodostavat hallitus ja toimitusjohtaja. Toimitusjohtajalla on sijainen ja hän työskentelee hallituksen nimittämän johtoryhmän kanssa.


Toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtaja on Jan Hanses.
Toimitusjohtajan sijainen on Andreas Remmer.

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti ja vastaa siitä, että hallituksen päätökset toteutetaan. Osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtaja vastaa myös siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Toimitusjohtajan nimittää ja erottaa hallitus. Toimisuhteen ehdoista, sisältäen korvaukset ja edut, määrätään kirjallisessa sopimuksessa, jonka hallitus hyväksyy. Toimitusjohtaja voidaan valita hallituksen jäseneksi, mutta ei sen puheenjohtajaksi.


Johtoryhmä

Toimitusjohtajan lisäksi hallitus nimittää toimitusjohtajan sijaisen sekä muut konsernin johtoryhmän jäsenet. Johtoryhmä vastaa toimitusjohtajan johdolla liiketoiminnan ohjauksesta sekä strategisesta ja taloudellisesta suunnittelusta. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti.
 
Yhtiön johtoryhmään kuuluvat:

Jan Hanses
Andreas Remmer
Peter Hellgren
Ulf Hagström
Wilhelm Hård af Segerstad


Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen

JToimitusjohtajan ja konsernin muiden johtoryhmän jäsenten palkkioista ja eduista päättää hallitus. Toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet saavat kuukausipalkan, josta hallitus päättää vuosittain. Jan Hansesin kuukausipalkka on 22 000 euroa. Kuukausipalkan lisäksi toimitusjohtajalle myönnetään luontaisetuina puhelinetu ja ryhmähenkivakuutus sisältäen sairauskuluvakuutuksen.

Konsernilla on ainoastaan maksupohjaisia eläkejärjestelyjä. Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten eläkkeisiin sovelletaan yleisiä eläke-ehtoja ja kunakin ajankohtana alhaisinta lakisääteistä eläkeikää.

Toimitusjohtajalla on 8 kuukauden irtisanomisaika. Yhtiön hallituksella on oikeus irtisanoa toimitusjohtajan työsopimus, jolloin toimitusjohtajalle maksetaan 8 kuukauden palkka irtisanomisajankohdan jälkeen. Muut johtoryhmän jäsenet saavat 6 kuukauden palkan mahdollisen yhtiön puolelta tapahtuneen irtisanomisen yhteydessä. Tämän lisäksi ei ole tehty muita yksilöllisiä sopimuksia irtisanomisajan korvauksista.

Yhtiöllä ei ole palkitsemis- ja kannustinjärjestelmiä.

Johtoryhmän palkat vuonna 2016 Kiinteä palkka Kokonaiskorvaus tilikaudella 2016
Toimitusjohtaja 278 819 278 819
Johtoryhmä
650 297 650 297
Yhteensä 929 116 € 929 116 €