Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Hallituksen ja operatiivisen johdon vastuulla olevan sisäisen tarkastustoimen tavoitteena on varmistaa tehokas ja tuloksellinen toiminta, luotettava tietopohja sekä määräysten ja toimintaperiaatteiden noudattaminen. Riskienhallinta on integroitu osa konsernin toiminnan kontrollia ja valvontaa.

Hallitus seuraa jatkuvasti konsernin tuloskehitystä ja taloudellista asemaa sisäisen raportointijärjestelmän avulla. Sisäinen valvontajärjestelmä koostuu yksityiskohtaisesta sisäisestä kirjanpidosta, jota täsmäytetään liikekirjanpitoon. Konsernin talousosasto vastaa ulkoisesta laskentatoimesta ja sillä on läheinen yhteistyö Business Control -osaston kanssa, joka vastaa sisäisestä laskentatoimesta, johon sisältyy taloudellinen seuranta, analyysit ja liiketoiminnan suunnittelu.

Konsernilla on hallituksen vahvistama Treasury Policy -toimintalinja. Toimintalinja käsittelee muun muassa konsernin maksuvalmiuden ja rahoituksen periaatteita sekä rahoitusriskien käsittelyä. Konsernin Treasury-osastolla on tästä operatiivinen vastuu. Konsernin Group Treasurer laatii säännöllisesti Treasury-raportin hallitukselle, toimitusjohtajalle sekä konsernin talousjohtajalle. Raportin laajuus ja raportoinnin aikaväli eritellään toimintalinjadokumentissa ja se sisältää muun muassa konsernin maksuvalmiuden, rahoituksen sekä riskialttiuden seurantaa.

Konsernin tilinpäätöksen liitetiedoissa löytyy tietoa rahoitusriskien hallinnasta. Hallituksen toimintakertomuksessa löytyy jakso liiketoiminnan riskeistä.

Tilintarkastajat arvioivat jatkuvasti sisäistä tarkastusjärjestelmää hallitukselle toimittamissaan tarkastusraporteissa.