Yhtiöjärjestys

Viking Line Abp:n (Y-tunnus 0144983-8) yhtiöjärjestys

 
§ 1 Yhtiön toiminimi on Viking Line Abp ja sen kotipaikka on Maarianhamina.

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on varustamoliikkeen ja siihen liittyvän liiketoiminnan sekä hotelli- ja ravintolaliiketoiminnan harjoittaminen, huoneistojen vuokraus sekä alusten, kiinteistöjen ja muun omaisuuden hankinta, omistus ja hallinta.

§ 2 Yhtiön vähimmäispääoma on 720.000 euroa ja enimmäispääoma 2.880.000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa ja alentaa ilman yhtiöjärjestyksen muutosta.

Osakkeiden vähimmäismäärä on 3.600.000 ja enimmäismäärä 14.400.000.

§ 3 Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

§ 4 Yhtiön hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä sekä kolme varajäsentä. Puheenjohtajan, jäsenet ja varajäsenet valitsee varsinainen yhtiökokous toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajan tai jäsenen ollessa estynyt hänen tulee ensisijaisesti nimittää varajäsen, joka tulee kutsua hänen tilalleen.

Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka kaikki läsnä olevat hallituksen jäsenet allekirjoittavat.

§ 5 Yhtiöllä on hallituksen nimittämä toimitusjohtaja, joka huolehtii yhtiön juoksevasta hallinnosta hallituksen ohjeiden ja säännösten mukaisesti.

Yhtiön toiminimen kirjoittaa toimitusjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä taikka henkilö tai henkilöt, jonka tai jotka hallitus on valtuuttanut toiminimen kirjoittamiseen prokuran nojalla.

§ 6 Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

§ 7 Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka pitää olla tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan valitsee varsinainen yhtiökokous toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

§ 8 Varsinainen yhtiökokous pidetään kunkin tilikauden päätyttyä hallituksen määräämänä ajankohtana ennen kesäkuun loppua. Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, kun edellinen yhtiökokous on tehnyt siitä päätöksen tai kun osakkeenomistajat, joilla on yhteensä vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista, taikka tilintarkastaja sitä vaatii ilmoittamaansa asiaa varten.

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan kuulutuksella, joka julkaistaan yhtiön kotipaikassa ilmestyvässä sanomalehdessä.

Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa aikomuksestaan osallistua yhtiökokoukseen yhtiön hallitukselle viimeistään hallituksen määräämänä ajankohtana, jota ei saa asettaa aikaisemmaksi kuin kaksi arkipäivää ennen yhtiökokousta.

§ 9 Varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään
a) tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus
b) tilintarkastuskertomus
c) vastineet niihin huomautuksiin, joita tilintarkastajat mahdollisesti ovat esittäneet

Yhtiökokous päättää sen jälkeen
d) edellisen tilikauden tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta
e) vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle
f) vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä
g) tilintarkastajien ja varatilintarkastajien määrästä
h) hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista
i) muista kokouskutsussa mainituista asioista

Tämän jälkeen toimitetaan
j) hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta
k) tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta päätetyn määrän mukaisesti

§ 10 Osakkeenomistajat käyttävät äänioikeuttaan yhtiökokouksessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä.

Äänestyksissä ja vaaleissa jokainen kokouksessa edustettuna oleva osake tuottaa yhden äänen, kuitenkin niin että kukaan osakkeenomistajista ei saa äänestää enemmällä äänimäärällä kuin yksi neljäsosa (1/4) kokouksessa edustettuina olevista osakkeista. Äänestykset ja vaalit ovat avoimia, mutta vaali on suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä, mikäli joku sitä vaatii. Äänten mennessä tasan vaalin ratkaisee arpa, muissa äänestyksissä puheenjohtajan ääni.

Päätös tämän yhtiöjärjestyksen muuttamisesta tai yhtiön asettamisesta selvitystilaan on pätevä, kun vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhtiökokouksessa edustettuina olevista äänistä sitä kannattaa.

§ 11 Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa osakeyhtiölakia.

Yhtiöjärjestys on käännös virallisesta ruotsinkielisestä tekstistä.