Yhtiökokous

Viking Line Abp on julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Suomessa ja joka toimii Suomen osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksensä mukaisesti. Osakeyhtiölain mukaan yhtiön korkein päättävä elin on yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät valtaansa.

Viking Line Abp:n kaikki osakkeet muodostavat yhden sarjan, jonka kaikki osakkeet ovat samanarvoisia ja jokainen osake antaa yhden äänen äänestyksissä ja vaaleissa. Kukaan osakkeenomistajista ei saa kuitenkaan äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin 1/4 kaikista yhtiökokouksessa edustettuina olevista osakkeista. Yhtiöllä oli 31. joulukuuta 2019 3 407 osakkeenomistajaa.

Varsinainen yhtiökokous päättää muun muassa edellisen tilivuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta, yhtiön voittovarojen tai tappion käyttämisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous valitsee niin ikään hallituksen puheenjohtajan, muut hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat sekä päättää heidän palkkioistaan.

Yhtiökokous päättää myös yhtiön osakkeisiin tai osakepääomaan liittyvistä päätöksistä sekä yhtiöjärjestyksen muutoksista. Viking Line Abp:n vähimmäisosakepääoma on 720 000 euroa ja enimmäisosakepääoma 2 880 000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos hallitus tai yhtiökokous on niin päättänyt, tai jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään kymmenesosa kaikista osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten.

Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous pidetään Maarianhaminassa ennen kesäkuun päättymistä. Edellinen varsinainen yhtiökokous pidettiin 13. toukokuuta 2020. 

Yhtiökokouskutsu julkaistaan kuulutuksena yhtiön kotipaikassa ilmestyvässä sanomalehdessä. Kutsu julkaistaan myös yhtiön kotisivuilla Vikingline.com. Kutsu on annettava aikaisintaan kolme kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokouksessa käsiteltävien asioiden lisäksi kokouskutsussa tulee esittää ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja heidän palkkioiksi sekä ehdotus tilintarkastajiksi. Kutsuun tulee myös sisällyttää vähintään 10 %:a osakkeista edustavien osakkeenomistajien tekemät edellä mainitut ehdotukset edellyttäen, että mahdolliset ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja päätösehdotus on toimitettu yhtiölle siten, että se voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun. Yhtiökokouskutsun julkistamisen jälkeen vastaavat ehdotukset on julkistettava erikseen.

Jokaisella osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa kyselyoikeus ja oikeus tehdä päätösehdotuksia yhtiökokouksen asialistalla olevissa asioissa. Osakkeenomistajalla on oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti viimeistään yhtiön kotisivuilla Vikingline.com ilmoitettuun päivämäärään mennessä.

Toimitusjohtajan, hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden tulee olla läsnä yhtiökokouksessa. Tilintarkastajan on oltava läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

htiökokouksessa. Tilintarkastajan on oltava läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa.