Osaketietoja

Osakepääoma ja osakkeet

Viking Line Abp:n vähimmäisosakepääoma on 720 000,00 euroa ja enimmäisosakepääoma 2 880 000,00 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa ilman yhtiöjärjestystä muuttamatta. Osakkeiden vähimmäismäärä on 3 600 000 ja enimmäismäärä 14 400 000. Viking Line Abp:n osakepääoma on ollut 12. huhtikuuta 1995 lähtien 1 816 429,61 euroa. Viking Line Abp:n osakkeet on noteerattu NASDAX Helsingissä 5. heinäkuuta 1995 alkaen.

Siirtyminen arvo-osuusjärjestelmään

Viking Line Abp:n osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään 15.2.–12.3.1999.

Optio- ja joukkovelkakirjalainat

Yhtiö ei ole laskenut liikkeeseen optio- eikä joukkovelkakirjalainoja.

Äänirajoitukset

Kaikki osakkeet muodostavat yhden sarjan, jonka kaikki osakkeet ovat samanarvoisia ja jokainen osake antaa yhden äänen äänestyksissä ja vaaleissa. Kukaan osakkeenomistajista ei saa kuitenkaan äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin 1/4 kaikista yhtiökokouksessa edustettuina olevista osakkeista.

Valtuudet

Osakepääoman rajat on säädetty yhtiöjärjestyksessä. Hallitus ei ole pyytänyt valtuuksia osakepääoman muuttamiseksi tai optio- tai joukkovelkakirjalainojen liikkeelle laskemiseksi tai omien osakkeiden hankkimiseksi.

Osakkaat

Yhtiöllä oli joulukuun 2017 lopussa 3 515 rekisteröityä osakkeenomistajaa.