Osakkeet ja osakkaat


Osakkeet

Viking Line Abp:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä 5. heinäkuuta 1995 alkaen. Osakepääoma on 1 816 429,61 euroa. Yhtiön vähimmäisosakepääoma on 720 000,00 euroa ja enimmäisosakepääoma 4 800 000,00 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Osakkeiden vähimmäismäärä on 3 600 000 ja enimmäismäärä 18 000 000.

Kaikki 17 280 000 osaketta muodostavat yhden sarjan, jonka kaikki osakkeet ovat samanarvoisia ja jokainen osake antaa yhden äänen äänestyksissä ja vaaleissa. Kukaan osakkeenomistajista ei saa kuitenkaan äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin 1/4 kaikista yhtiökokouksessa edustettuina olevista osakkeista. Yhtiö ei ole laskenut liikkeeseen optio- eikä joukkovelkakirjalainoja. Hallitus ei ole pyytänyt valtuuksia osakepääoman muuttamiseksi, optio- tai joukkovelkakirjalainojen liikkeelle laskemiseksi tai omien osakkeiden hankkimiseksi tai luovuttamiseksi. Yhtiö ja sen tytäryhtiöt ei omista omia osakkeita.

Osakkaat

Yhtiöllä oli joulukuun 2021 lopussa 5 554 rekisteröityä osakkeenomistajaa.


Hallituksen ja johdon osakkeenomistus

Per 31. joulukuuta 2020, hallituksen jäsenet ja varajäsenet, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen omistavat tai heidän määräysvallassaan on arvopaperimarkkinalain 2. luvun 4 §:n tarkoittamalla tavalla 3 023 776 osaketta, joiden osuus äänistä on 28,0 prosenttia. Viking Line soveltaa arvopaperimarkkinalain sisäpiiriä koskevia säännöksiä, Nasdaq Helsingin sisäpiirimääräyksiä sekä EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (Market Abuse Regulation, MAR) sisäpiiriohjeita.