Yhtiökokouskutsu

23. maaliskuuta 2011

Viking Line Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 15.huhtikuuta 2011 klo 12.00 kulttuuri- ja kongressitalo Alandicassa, Strandgatan 29, Maarianhamina.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkaa klo 11.00.


A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Toimintavuoden 1.11.2009–31.12.2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
- Viking Line Abp:n hallitus ehdottaa, että tilivuodelta 1.11.2009–31.12.2010 maksetaan osinkoa 0,65 euroa osaketta kohden. Hallitus ehdottaa edelleen, että osakkeenmaksun täsmäytyspäivä on keskiviikko 20. huhtikuuta 2011 ja että maksupäivä on perjantai 29. huhtikuuta 2011.

10. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärästä päättäminen
- Hallitus, tilintarkastusvaliokunnan puuttuessa, ehdottaa, että valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

11. Hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan palkkioista päättäminen.
- Hallitus, tilintarkastusvaliokunnan puuttuessa, ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun perusteella.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
- Hallitus, nimitysvaliokunnan puuttuessa, ehdottaa yhtiökokoukselle, että nykyiset hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan uudelleen. Hallituksella olisi seuraava kokoonpano, jos yhtiökokous hyväksyy ehdotuksen: puheenjohtaja Ben Lundqvist, varsinaiset jäsenet Jesper Blomsterlund, Nils-Erik Eklund, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist ja Lars G Nordström sekä varajäsenet Carita Blomsterlund, Trygve Eriksson ja Stefan Lundqvist.

13. Tilintarkastajan valitseminen
- Hallitus, tilintarkastusvaliokunnan puuttuessa, ehdottaa, että varsinaiseksi tilintarkastajaksi tilikaudelle 2011 valitaan uudelleen KHT Johan Kronberg ja KHT Martin Grandell sekä varatilintarkastajiksi KHT Sven-Harry Boman ja HTM Erika Sjölund.

14. Kokouksen päättäminen


B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Viking Line Abp:n internetsivuilla osoitteessa http://www.vikingline.fi/yritysinfo/index.asp. Viking Line Abp:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internetsivuilla.

Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista lähetetään myös osakkeenomistajille. Muut asiakirjat ja jäljennökset tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajille.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla 27. huhtikuuta 2011 alkaen.


C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään maanantaina 5. huhtikuuta 2011 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään keskiviikkona 13. huhtikuuta 2011 klo 12.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) sähköpostitse osoitteeseen bolagsstamma@vikingline.fi ;
b) puhelimitse numeroon 018-27000;
c) faksilla numeroon 018-16977;
d) tai kirjeitse osoitteeseen Viking Line Abp, PB 166, AX-22101 MARIEHAMN.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi ja henkilötunnus sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.

Osakkeenomistajien Viking Line Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 12. huhtikuuta 2011, klo 10.00.

4. Muut ohjeet ja tiedot Viking Line Abp:llä on kokouskutsun päivänä 23. maaliskuuta 2011 yhteensä 10.800.000 osaketta ja 10.800.000 ääntä.


Maarianhaminassa 23. maaliskuuta 2011

VIKING LINE ABP
Hallitus

Jan Hanses
Varatoimitusjohtaja

Yhtiökokouskutsu on käännös virallisesta ruotsinkielisestä tekstistä.