Kutsu Viking Line Abp:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

26. maaliskuuta 2013

Viking Line Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 19. huhtikuuta 2013 klo 12.00 kulttuuri- ja kongressitalo Alandicassa, Strandgatan 33, Maarianhamina.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkaa klo 11.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Toimintavuoden 1.1.–31.12.2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
- Viking Line Abp:n hallitus ehdottaa että osinkoa ei jaeta toimintavuodelta 2012.

10. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärästä päättäminen
- Päätösehdotus julkaistaan 28. maaliskuuta 2013.

11. Hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan palkkioista päättäminen.
- Päätösehdotus julkaistaan 28. maaliskuuta 2013.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
- Päätösehdotus julkaistaan 28. maaliskuuta 2013.

13. Tilintarkastajan valitseminen
- Päätösehdotus julkaistaan 28. maaliskuuta 2013.

14. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu tulevat olemaan saatavilla Viking Line Abp:n internetsivuilla osoitteessa http://www.vikingline.com/fi/Sijoittajat-ja-konserni/Sijoittajat/Hallinnointi/.

Viking Line Abp:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internetsivuilla.
Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista lähetetään myös osakkeenomistajille. Muut asiakirjat ja jäljennökset tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajille.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla 30. huhtikuuta 2013 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään tiistaina 9. huhtikuuta 2013 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään keskiviikona 17. huhtikuuta 2013 klo 12.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: a) sähköpostitse osoitteeseen bolagsstamma@vikingline.com ; b) puhelimitse numeroon 018-27000; c) faksilla numeroon 018-16977; d) tai kirjeitse osoitteeseen Viking Line Abp, PB 166, AX-22101 MARIEHAMN.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi ja henkilötunnus sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.
Osakkeenomistajien Viking Line Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 16. huhtikuuta 2013, klo 10.00.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Viking Line Abp:llä on kokouskutsun päivänä 26. maaliskuuta 2013 yhteensä 10.800.000 osaketta ja 10.800.000 ääntä.

Maarianhaminassa 26. maaliskuuta 2013

VIKING LINE ABP
HALLITUS

Mikael Backman
Toimitusjohtaja


Yhtiökokouskutsu on käännös virallisesta ruotsinkielisestä tekstistä.