Farligt gods

Farligt gods transporteras ombord på Viking Lines fartyg i enlighet med bestämmelserna fastställda av IMO (International Maritime Organisation) som är publicerade i IMDG-koden. Observera att transport av farligt gods på passagerarfärjor är begränsad.

Om lasten innehåller farligt gods skall detta alltid anmälas vid bokning. Vi behöver då det farliga ämnets UN-nummer, teknisk benämning, mängd och i förekommande fall flampunkt och förpackningsgrupp.

Vår fraktbokning hjälper er gärna med frågor om transport av farligt gods.

Märkning

Alla fraktenheter lastade med farligt gods skall vara märkta av transportören med skyltar enligt bestämmelserna i IMDG-koden redan när de kommer till hamnområdet. Enligt gällande regler (ADR och IMDG) bör enheterna vara rätt skyltade för sjötransport redan när fraktenheten anländer till hamnområdet. Ansvaret för rätt skyltning ligger därmed helt på avlastaren och vi utgår ifrån att Ni kontrollerar att skyltningen är gjord enligt gällande regler.

Skyltningen kontrolleras av Viking Line vid lastning ombord. Bristfällig eller felaktig skyltning utgör ett hinder för skeppning varvid bokad plats äventyras.

Om Viking Line blir tvungen att komlettera eller korrigera skyltningen vid våra kontroller i hamnen debiterar vi en avgift på 10 euro per skylt. Avgiften debiteras på fraktbiljetten. Vi garanterar ej att vi vid alla tillfällen har möjlighet att korrigera skyltningarna. Enheten kan även lämnas kvar i hamnen.

Dokumentation

Varje parti av farligt gods skall medföljas av ett dokument, "Dangerous Goods Declaration" (DGD), som skall vara fullständigt ifylld. Detta dokument skall finnas i avgångshamnens fraktklarering senast två timmar före tidtabellsenlig avgångstid. Om originaldokument följer med lasten och kommer till hamnen senare än denna tidsgräns kan en kopia gärna skickas per e-post i förväg.

Fr.o.m. 1.1.2012 gäller IMDG kodens version 35-10.

Observera även hamnarnas bestämmelser om förhandsanmälan eller förhandstillstånd för transport av det farliga godset till hamnområdet. Vår fraktbokning ger gärna tilläggsinformation om bestämmelserna och svarar gärna i alla frågor som berör skyltning av enheter med farligt gods.

Helsingfors hamn

Speciella uppställningsrutor och körvägar

I flera hamnar finns det speciella uppställningsrutor för transportenheter med farligt gods. Det finns även speciella tillåtna körvägar till/från hamnen som farligt gods-transporterna skall använda. Se närmare information under rubriken hamnar.