Säkerhet i hamnarna

ISPS eller International Ship and Port Facility Security Code

I vår trafik innebär det följande:

Säkerhetsnivå 1 Normalläge

  • Hamnområdena ingärdas (Secured Area). Till detta område äger inträde endast bokade ekipage som återföljs av en med lasten överensstämmande godsdokumentation var i framgår mottgare, avsändare, totalvikt och godsslag samt dokumentation om farligt gods om sådant medföljer.
  • Alla enheter som skall skeppas bör vara bokade i förväg.
  • Väntebilar hänvisas till att vänta utanför området (Secured Area) eller göra bokning via check-in.
  • I mottagarhamnen bör ekipaget snarast möjligt avlägsna sig från hamnområdet (Secured Area).
  • Kontroll utförs av de myndigheter som enligt under beredning  varande lag bevakar fullföljandet av ISPS koden.

Säkerhetsnivå 2 Förhöjd beredskap

  • Godsförteckningen bör innehålla en detaljerad beskrivning av godset avseende mottagare, avsändare, totalvikt, godsslag och kolliantal.
  • Chauffören, oavsett han/hon följer med ekipaget eller ej, bör kunna bestyrka sin identitet samt samhörighet till det bolag han/hon representerar.
  • Enheten bör vara i hamnen minst två timmar före överfarten.

Säkerhetsnivå 3

  • Innebär att direkt hot förekommer och hanteringen av gods sker enligt myndighets direktiv.