Aktiedata

Aktiekapital och aktier

Viking Line Abp har ett minimiaktiekapital på 720 000,00 euro och ett maximiaktiekapital på 2 880 000,00 euro, inom vilka gränser aktiekapitalet kan ökas eller nedsättas utan ändring av bolagsordningen. Aktiernas minimiantal är 3 600 000 och maximiantalet 14 400 000. Sedan den 12 april 1995 är aktiekapitalet i Viking Line Abp 1 816 429,61 euro. Viking Line Abp:s aktier är noterade på NASDAQ Helsingfors sedan den 5 juli 1995.

Anslutning till värdeandelssystemet

Viking Line Abp:s aktier anslöts till värdeandelssystemet 15 februari–12 mars 1999.

Options- och masskuldebrevslån

Bolaget har inte emitterat options- eller masskuldebrevslån.

Röstbegränsningar

Samtliga aktier utgör en serie där alla aktier är likvärdiga och varje aktie motsvarar en röst vid omröstning och val. Ingen av aktieägarna får dock rösta för mer än 1/4 av de vid stämman företrädda aktierna.

Fullmakter

I bolagsordningen har man angivit intervallet för kapitalet. Styrelsen har inte begärt fullmakt att förändra aktiekapitalet eller att emittera options- eller masskuldebrevslån eller att förvärva egna aktier.

Aktieägare

Vid utgången av september 2017 hade bolaget 3 456 registrerade aktieägare.