Aktier och aktieägare


Aktier

Viking Line Abp:s aktier är noterade på Nasdaq Helsingfors sedan 5 juli 1995. Aktiekapitalet är 1 816 429,61 euro. Bolaget har ett minimiaktiekapital på 720 000,00 euro och ett maximiaktiekapital på 2 880 000,00 euro, inom vilka gränser aktiekapitalet kan ökas eller nedsättas utan ändring av bolagsordningen. Aktiernas minimiantal är 3 600 000 och maximiantalet 14 400 000.

Samtliga 10 800 000 aktier utgör en serie där alla aktier är likvärdiga och varje aktie motsvarar en röst vid omröstning och val. Ingen av aktieägarna får dock rösta för mer än 1/4 av de vid stämman företrädda aktierna. Bolaget har inte emitterat några options- eller masskuldebrevslån. Styrelsen har inte begärt fullmakt att förändra aktiekapitalet, att emittera options- eller masskuldebrevslån eller att förvärva eller överlåta egna aktier. Bolaget och dess dotterbolag äger inga egna aktier.


Aktieägare

Vid utgången av December 2020 hade bolaget 3 961 registrerade aktieägare.


Styrelsens och ledningens aktieinnehav

Per 31 december 2020 äger eller kontrollerar styrelsens medlemmar och suppleanter, verkställande direktören och verkställande direktörens ersättare på sätt som avses i 2 kap. 4 § värdepappersmarknadslagen 3 023 776 aktier, vars andel av röstetalet uppgår till 28,0 procent. Viking Line tillämpar insynsbestämmelserna i värdepappersmarknadslagen, Nasdaq Helsingfors insiderbestämmelser samt insideranvisningar enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk (Market Abuse Regulation, MAR).