Bolagsordning

Bolagsordning för Viking Line Abp (FO-nummer 0144983-8)


§ 1
Bolagets firma är Viking Line Abp och dess hemort är Mariehamn.

Bolaget bedriver rederi- och därmed sammanhängande rörelse, hotell- och restaurangrörelse, uthyrning av lägenheter samt kan förvärva, äga och besitta fartyg, fastighet och annan egendom.

§ 2 Bolagets minimikapital är 720.000 euro och maximikapitalet är 2.880.000 euro inom vilka gränser aktiekapitalet kan ökas och nedsättas utan ändring av bolagsordningen.

Aktiernas minimiantal är 3.600.000 och maximiantalet är 14.400.000.

§ 3 Bolagets aktier tillhör värdeandelssystemet.

§ 4 Bolagets styrelse består av ordförande och sex ledamöter, samt tre suppleanter. Ordförande, ledamöter och suppleanter väljs vid ordinarie bolagsstämma för tiden intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. Vid förfall för styrelsens ordförande eller styrelseledamot äger, i första hand, denne att nominera den suppleant som skall kallas i hans ställe.

Vid styrelsens sammanträde förs protokoll som undertecknas av samtliga närvarande styrelsemedlemmar.

§ 5 Bolaget har en av styrelsen utsedd verkställande direktör, som skall handha bolagets löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter.

Bolagets firma tecknas av verkställande direktören ensam eller av två styrelsemedlemmar gemensamt eller av den eller de personer styrelsen därtill befullmäktigat att teckna firman per procuram.

§ 6 Bolagets räkenskaper avslutas per kalenderår.

§ 7 Bolaget har en (1) revisor som bör vara en revisionssammanslutning. Revisorn väljs på ordinarie bolagsstämma för tiden intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma.

§ 8 Ordinarie bolagsstämma hålls efter utgången av varje räkenskapsperiod på en av styrelsen fastställd tid före utgången av juni månad. Extra bolagsstämma hålls så ofta styrelsen finner sådant nödigt, då föregående stämma därom fattat beslut eller då aktieägare, vilka tillsammans företräder minst 1/10 av det totala antalet aktier i bolaget eller en revisor sådant påyrkar med angivande av ändamålet för stämmans sammankallande.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse, som införs i någon på bolagets hemort utkommande tidning.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman, skall anmäla därom till bolagets styrelse senast vid en av bolagets styrelse fastställd tidpunkt som inte får utsättas tidigare än två vardagar före bolagsstämman.

§ 9 På ordinarie bolagsstämma framläggs
a) bokslutet samt styrelsens verksamhetsberättelse
b) revisionsberättelse
c) förklaring i anledning av de anmärkningar, som revisorerna eventuellt har framställt

Bolagsstämma beslutar därefter angående
d) fastställande av bokslutet och koncernbokslutet för föregående räkenskapsår
e) ansvarsfrihet för bolagets styrelse och verkställande direktör
f) dispositionen av den vinst som den fastställda balansräkningen utvisar
g) antal revisorer och revisorssuppleanter
h) styrelseordförandens, styrelseledamöternas och suppleanternas samt revisorernas arvoden
i) övriga i kallelsen nämnda ärenden

Härefter verkställes
j) val av styrelseordförande samt av styrelsemedlemmar och styrelsesuppleanter
k) val av beslutat antal revisorer och revisorssuppleanter

§ 10 Aktieägare utövar sin rösträtt vid bolagsstämman personligen eller genom ombud.

Vid omröstning och val beräknas en röst för varje vid stämman representerad aktie, dock må ingen aktieägare rösta för mera än 1/4 av vid stämman företrädda aktier. Omröstningar och val verkställs öppet, dock skall val förrättas med slutna sedlar, om någon sådant påyrkar. Vid lika röstetal avgörs val genom lottdragning medan andra omröstningar avgörs med ordförandes röst.

Beslut om ändring av denna bolagsordning eller om likvidation av bolaget skall, för att äga giltighet, omfattas av minst 3/4 av de vid stämman representerade rösterna.

§ 11 I övrigt länder gällande lag om aktiebolag till efterrättelse.