Ersättningspolicy

Denna ersättningspolicy beskriver Viking Lines huvudprinciper för ersättning till styrelse, verkställande direktör (VD) och VD:s ersättare. Policyn har utarbetats i enlighet med finsk lagstiftning och den finska bolagsstyrningskoden som trädde i kraft den 1 januari 2020.

Ersättningspolicyn har godkänts av Viking Lines styrelse och läggs fram för den ordinarie bolagsstämman den 13 maj 2020. Ersättningspolicyn ska läggas fram för den ordinarie bolagsstämman minst vart fjärde år. Således tillämpas denna ersättningspolicy fram till ordinarie bolagsstämma 2024 såvida ändringar inte påkallats dessförinnan.

Ersättningspolicy