Insiderförvaltning

Viking Line förvaltar insiderinformation och insiders enligt kraven i marknadsmissbruksförordningen (Market Abuse Regulation, MAR), värdepappersmarknadslagen, Nasdaq Helsingfors insiderbestämmelser, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens och Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar samt Viking Lines insiderinstruktioner.

Viking Lines insiderförvaltning omfattar bland annat:

  • intern informationsgivning om insiderfrågor,
  • intern skolning i insiderfrågor,
  • behandling av insideranmälningar,
  • upprättande och upprätthållande av insiderförteckningar,
  • övervakning av insiderfrågor samt
  • upprätthållande av information som offentliggörs på Internet.

Den information som erhållits på basen av ledningens anmälningsskyldighet och de transaktioner avseende bolagets finansiella instrument som genomförts av ledningen granskas fortlöpande. Därutöver görs en övergripande granskning en gång per år och ett personligt förteckningsutdrag skickas årligen för granskning till var och en i ledningen.

Koncernens verkställande direktör är insideransvarig i bolaget. De praktiska uppgifterna avseende insiderförvaltningen sköts av personer utsedda av verkställande direktören.

Insiderinformation offentliggörs så snabbt som möjligt och detta sker genom ett börsmeddelande. För en person som förfogar över insiderinformation är det alltid förbjudet att genomföra transaktioner avseende bolagets finansiella instrument. Utöver denna allmänna handelsbegränsning är ledningen och de personer som tillhör bolagets finansiella rapporteringsgrupp förbjudna att handla med bolagets finansiella instrument under en stängd period på trettio dagar före offentliggörandet av koncernens finansiella rapporter samt under dagen för offentliggörandet.

Enligt bestämmelserna i MAR publicerar Viking Line information om transaktioner avseende bolagets finansiella instrument som genomförts av ledningen och deras närstående. Detta sker genom ett börsmeddelande och en anmälan till Finansinspektionen senast inom tre affärsdagar från det aktuella transaktionsdatumet. Som Viking Lines ledning räknas i detta hänseende bolagets styrelsemedlemmar och -suppleanter samt verkställande direktören.

Vid beredning av betydande projekt upprättas en projektspecifik insiderförteckning. De personer som antecknas i förteckningen underrättas om detta och erhåller information om de skyldigheter som följer därav.