Intern kontroll och riskhantering

Målet för den interna övervakningen som styrelsen och den operativa ledningen ansvarar för är att säkerställa effektiv och resultatbringande verksamhet, tillförlitlig information samt iakttagande av bestämmelser och verksamhetsprinciper. Riskhanteringen är en integrerad del av koncernens verksamhetskontroll och övervakning.

Styrelsen följer kontinuerligt upp koncernens resultatutveckling och finansiella ställning genom det interna rapporteringssystemet. Det interna kontrollsystemet består av en detaljerad intern bokföring som avstäms mot affärsbokföringen. Koncernens ekonomiavdelning ansvarar för den externa redovisningen och har ett nära samarbete med avdelningen för Business Control, som sköter den interna rapporteringen innefattande ekonomisk uppföljning, analys och affärsplanering.

Koncernen har en Treasury Policy som fastställts av styrelsen. Policyn behandlar bland annat principer för koncernens likviditet och finansiering samt hantering av finansiella risker. Det operativa ansvaret för detta ligger på koncernens Treasury-avdelning. Koncernens Group Treasurer sammanställer regelbundet en Treasury-rapport till styrelsen, verkställande direktören och koncernens ekonomidirektör. Rapportens omfattning och rapporteringsintervall specificeras i policydokumentet och innefattar bland annat uppföljning av koncernens likviditet, finansiering och riskexponering.

I notuppgifterna till koncernens bokslut redogörs för hanteringen av finansiella risker. Ett avsnitt om riskerna i affärsverksamheten återfinns i styrelsens verksamhetsberättelse.

De externa revisorerna bedömer kontinuerligt det interna kontrollsystemet i sina granskningsrapporter till styrelsen.