Ledning

Bolagets ledning

Bolagets ledning består av styrelsen och verkställande direktören. Verkställande direktören har en ersättare och arbetar med en ledningsgrupp utsedd av styrelsen.


Verkställande direktör

Bolagets verkställande direktör är Jan Hanses.
Verkställande direktörens ersättare är Andreas Remmer.

Verkställande direktören sköter bolagets löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter och ansvarar för att styrelsens beslut verkställs. I enlighet med aktiebolagslagen svarar även VD för att bolagets bokföring är lagenlig och att medelsförvaltningen är ordnad på ett betryggande sätt.

Verkställande direktören tillsätts och entledigas av styrelsen. Villkoren för befattningsförhållandet inkluderande ersättningar och förmåner fastställs i ett skriftligt avtal som godkänns av styrelsen. Verkställande direktören kan väljas till medlem av styrelsen, men inte till dess ordförande.

Ledningsgrupp

Förutom verkställande direktören utnämner styrelsen även verkställande direktörens ersättare och övriga medlemmar i koncernens ledningsgrupp. Ledningsgruppen ansvarar under ledning av verkställande direktören för styrning av affärsverksamheten samt strategisk och ekonomisk planering. Ledningsgruppen sammanträder regelbundet.

Bolagets ledningsgrupp består av:

Jan Hanses
Andreas Remmer
Peter Hellgren
Ulf Hagström
Wilhelm Hård af Segerstad


Verkställande direktörens och ledningsgruppens ersättningar

Styrelsen fastställer ersättningar och förmåner för verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernens ledningsgrupp. VD och övriga medlemmar i ledningsgruppen erhåller månadslön, som årligen behandlas av styrelsen. Jan Hanses erhåller en månadslön om 22 000 euro och därutöver följande naturaförmåner: telefonförmån och grupplivförsäkring inkluderande sjukkostnadsförsäkring.

Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. För VD och övriga medlemmar i ledningsgruppen gäller de allmänna pensionsvillkoren och den vid varje tidpunkt lägsta lagstadgade pensionsåldern.

VD har en uppsägningstid på 8 månader. Bolagets styrelse har rätt att uppsäga VDs anställningsavtal, varvid verkställande direktören åtnjuter 8 månaders lön efter tidpunkten för uppsägning. Övriga medlemmar i koncernens ledningsgrupp erhåller 6 månaders lön vid en eventuell uppsägning från bolagets sida. Utöver detta har inga andra individuella avtal avseende ersättningar på grund av uppsägning uppgjorts.

Bolaget har inga belönings- och bonussystem.

Ledningsgruppens ersättning för 2016 Fast lön Ersättning totalt 2016
Verkställande direktör 278 819 278 819
Ledningsgrupp 650 297 650 297
Totalt 929 116 929 116