Ledning

Verkställande direktör

Verkställande direktören sköter bolagets löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter och ansvarar för att styrelsens beslut verkställs. I enlighet med aktiebolagslagen svarar även VD för att bolagets bokföring är lagenlig och att medelsförvaltningen är ordnad på ett betryggande sätt.

Verkställande direktören tillsätts och entledigas av styrelsen. Villkoren för befattningsförhållandet inkluderande ersättningar och förmåner fastställs i ett skriftligt avtal som godkänns av styrelsen. Verkställande direktören kan väljas till medlem av styrelsen, men inte till dess ordförande.

Bolagets verkställande direktör är Jan Hanses. Verkställande direktörens ersättare är Peter Hellgren.


Koncernledning

Förutom verkställande direktören utnämner styrelsen även verkställande direktörens ersättare och övriga medlemmar i koncernens ledningsgrupp. Ledningsgruppen ansvarar under ledning av verkställande direktören för styrning av affärsverksamheten samt strategisk och ekonomisk planering. Ledningsgruppen sammanträder regelbundet.

Koncernens ledningsgrupp består av:

Jan Hanses
Peter Hellgren
Johanna Boijer-Svahnström
Mats Engblom
Henrik Grönvik
Ulf Hagström
Wilhelm Hård af Segerstad