Revisorer

Bolaget har två ordinarie revisorer och en revisorssuppleant. Dessa väljs på ordinarie bolagsstämma för tiden intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. Revisorerna granskar bolagets bokföring och bokslut. Efter utförd granskning erhåller styrelsen en granskningsrapport och bolagsstämman tillställs en revisionsberättelse.

Bolagets ordinarie revisorer är:

Ylva Eriksson, CGR
PricewaterhouseCoopers Oy
Bolagets revisor sedan 2015

Petter Lindeman, CGR
PricewaterhouseCoopers Oy
Bolagets revisor sedan 2016

Revisionssamfundet PricewaterhouseCoopers Oy är bolagets revisorssuppleant.

Revisorernas arvode fastställs av bolagsstämman. Enligt gällande beslut utgår arvode enligt löpande räkning. Koncernens kostnader för revision uppgick till 122 660,38 euro under 2017 (120 827,37 euro under 2016), varav 86 000,00 euro (92 640,00 euro under 2016) avsåg moderbolaget. Kostnaderna för övriga tjänster till koncernens revisorer samt deras revisionssamfund var 57 122,15 euro under 2017 (40 424,98 euro under 2016).

Styrelsen sköter revisionskommitténs uppgifter.