Revisorer

Bolaget har en ordinarie revisor som väljs på ordinarie bolagsstämma för tiden intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. Revisorn granskar bolagets bokföring och bokslut. Efter utförd granskning erhåller styrelsen en granskningsrapport och bolagsstämman tillställs en revisionsberättelse.

Bolagets ordinarie revisor är:

Revisionssamfundet PricewaterhouseCoopers Oy
med Ylva Eriksson, CGR som huvudansvarig revisor
Bolagets revisor sedan 2020

Revisorns arvode fastställs av bolagsstämman. Enligt gällande beslut utgår arvode enligt löpande räkning. Koncernens kostnader för revision uppgick till 175 360,15 euro under 2020 (107 856,41 euro under 2019), varav 114 690,00 euro (73 400,00 euro under 2019) avsåg moderbolaget. Kostnaderna för övriga tjänster till koncernens revisorer samt deras revisionssamfund var 40 886,84 euro under 2020 (55 103,18 euro under 2019).

Styrelsen sköter revisionskommitténs uppgifter.