Revisorer

Bolaget har två ordinarie revisorer och en revisorssuppleant. Dessa väljs på ordinarie bolagsstämma för tiden intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. Revisorerna granskar bolagets bokföring och bokslut. Efter utförd granskning erhåller styrelsen en granskningsrapport och bolagsstämman tillställs en revisionsberättelse.

Bolagets ordinarie revisorer är:

Ylva Eriksson, CGR
PricewaterhouseCoopers Oy
Bolagets revisor sedan 2015

Petter Lindeman, CGR
PricewaterhouseCoopers Oy
Bolagets revisor sedan 2016

Revisionssamfundet PricewaterhouseCoopers Oy är bolagets revisorssuppleant.

Revisorernas arvode fastställs av bolagsstämman. Enligt gällande beslut utgår arvode enligt löpande räkning. Koncernens kostnader för revision uppgick till 108 539,81 euro under 2018 (122 660,38 euro under 2017), varav 79 600,00 euro (86 000,00 euro under 2017) avsåg moderbolaget. Kostnaderna för övriga tjänster till koncernens revisorer samt deras revisionssamfund var 56 931,94 euro under 2017 (57 122,15 euro under 2017).

Styrelsen sköter revisionskommitténs uppgifter.