Revisorer

Bolaget har två ordinarie revisorer och en revisorssuppleant. Dessa väljs på ordinarie bolagsstämma för tiden intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. Revisorerna granskar bolagets bokföring, bokslut och förvaltning. Efter utförd granskning erhåller styrelsen en granskningsrapport och bolagsstämman tillställs en revisionsberättelse.

Bolagets ordinarie revisorer är:

Ylva Eriksson, CGR
PricewaterhouseCoopers Oy
Bolagets revisor sedan 2015

Petter Lindeman, CGR
PricewaterhouseCoopers Oy
Bolagets revisor sedan 2016

Revisionssamfundet PricewaterhouseCoopers Oy är bolagets revisorssuppleant.

Revisorernas arvode fastställs av bolagsstämman. Enligt gällande beslut utgår arvode enligt löpande räkning. Koncernens kostnader för revision uppgick till 120 800 euro under 2016 (113 400 euro under 2015), varav 92 600 euro (80 500 euro under 2015) avsåg moderbolaget. Kostnaderna för övriga tjänster till koncernens revisorer samt deras revisorssamfund var 40 400 euro under 2016 (94 000 euro under 2015).

Styrelsen sköter revisionskommitténs uppgifter.