Styrelse


Bolagets ledning

Bolagets ledning består av styrelsen och verkställande direktören. Verkställande direktören har en ersättare och arbetar med en ledningsgrupp utsedd av styrelsen.


Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av ordförande och sex ledamöter samt tre suppleanter. Ordförande, ledamöter och suppleanter väljs vid ordinarie bolagsstämma för tiden intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. Vid förfall för styrelsens ordförande eller styrelseledamot äger, i första hand, denne att nominera den suppleant som ska kallas. I bolagsordningen har man inte fastställt någon särskild ordning för tillsättande av styrelseledamöter. Styrelsen har inte tillsatt några kommittéer.

Styrelsen har inte utsett någon revisionskommitté, utan samtliga uppgifter i anslutning till revision behandlas direkt av styrelsen.

En person som väljs till styrelsemedlem ska ha tillräcklig kompetens och tillräckligt med tid för uppdraget. Styrelsemedlem och -kandidat ska ge styrelsen tillräckliga uppgifter för att bedöma dennes kompetens och oberoende samt uppge förändringar i dessa uppgifter och presentera sin egen bedömning av sitt oberoende.

Styrelsemedlemmarna representerar samtliga aktieägare, inte enbart de aktieägare som nominerat dem. Antalet ledamöter och styrelsens sammansättning ska möjliggöra en effektiv skötsel av styrelsens uppdrag. Båda könen är representerade i styrelsen.

Styrelsen bedömer årligen ledamöternas oberoende. Majoriteten av styrelseledamöterna ska vara oberoende av bolaget, varav minst två även ska vara oberoende av bolagets betydande aktieägare. Samtliga ledamöter i den sittande styrelsen är oberoende av bolaget och majoriteten är även oberoende av bolagets betydande aktieägare.

Styrelsen har inte utsett någon nomineringskommitté, utan bereder själva förslaget till styrelsens sammansättning med beaktande av ovanstående principer.

Vid bolagsstämman den 20 april 2017 valdes följande styrelse:

Ben Lundqvist, ordförande
Nils-Erik Eklund
Erik Grönberg
Agneta Karlsson
Dick Lundqvist
Lars G Nordström
Peter Wiklöf

Styrelsens suppleanter är:

Ulrica Danielsson
Stefan Lundqvist
Johnny Rosenholm


Styrelsens arbete

Styrelsen handhar förvaltningen av bolagets angelägenheter. Den leder och övervakar bolagets operativa ledning, tillsätter och entledigar verkställande direktören och ledningsgruppens medlemmar, godkänner bolagets strategiska mål och riskhanteringsprinciper och tillser att ledningssystemen fungerar. Styrelsen fastställer bolagets vision och värderingar som iakttas i verksamheten.

Styrelsens ordförande utses av den ordinarie bolagsstämman. Ordföranden svarar för organiseringen av styrelsens arbete och ser till all styrelsen sammanträder vid behov. Som styrelsens sekreterare fungerar verkställande direktörens ersättare.

Vid sitt konstituerande möte efter ordinarie bolagsstämma fastställer styrelsen en arbetsordning för verksamhetsåret. Arbetsordningen ska innehålla uppgift om och riktgivande tidpunkt för:

  • behandling av vision och strategi
  • behandling av bokslut, halvårsrapport och ledningens delårsredogörelser
  • behandling av revisionsrapporter
  • behandling av koncernens budget och verksamhetsplan
  • tillsättande av eventuella styrelsekommittéer
  • utvärdering av styrelsens arbete.

Därutöver handlägger styrelsen då sådant aktualiseras:

  • övriga ärenden som enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen och andra regelverk ankommer på styrelsen
  • betydande investeringar och avyttringar
  • andra ärenden som anhängiggörs av den operativa ledningen eller av enskilda styrelsemedlemmar.

Bolaget ska se till att alla styrelsemedlemmar får tillräcklig information om bolagets verksamhet, verksamhetsomgivning och finansiella ställning samt att nya styrelseledamöter blir insatta i bolagets verksamhet. Vid varje styrelsemöte informerar VD om den operativa verksamheten. Därtill erhåller styrelsen kontinuerligt information i form av bland annat regelbundna rapporter och ledningsgruppens mötesprotokoll.

Under verksamhetsåret 2016 hölls 12 styrelsemöten. Styrelseledamöternas genomsnittliga deltagarprocent på mötena var 89,3 %.


Styrelsens ersättning

Som ersättning för styrelsearbetet utgår arvoden, som fastställs av bolagsstämman. Skäliga resekostnader ersätts mot faktura. Följande arvoden utbetalas till styrelsen i enlighet med stämmobeslut:

Styrelsearvoden 2017 2016
Årsarvode, styrelsens ordförande 28 000  28 000 
Årsarvode, övriga ordinarie styrelsemedlemmar 22 000  22 000 
Årsarvode, styrelsesuppleanter   5 000 €   5 000 €
Mötesarvode per bevistat sammanträde, styrelse och suppleanter   1 000 €   1 000 €

För verksamhetsåret 2016 utbetalades sammanlagt 260 000 euro (237 000 euro 2015) i styrelsearvoden. Dessa fördelade sig enligt följande:

Utbetalda styrelsearvoden 2016 2015
Ben Lundqvist 40 000  36 000 
Nils-Erik Eklund 32 000  31 000 
Trygve Eriksson 32 000  29 000 €
Erik Grönberg 34 000 € 31 000 €
Agneta Karlsson 33 000 € 31 000 €
Dick Lundqvist 32 000 € 30 000 €
Lars G Nordström 32 000 € 29 000 €
Ulrica Danielsson 9 000 € 6 000 €
Stefan Lundqvist 8 000 € 7 000 €
Johnny Rosenholm 8 000 € 7 000 €
Totalt 260 000 € 237 000 €