Styrelse

Bolagets ledning består av styrelsen och verkställande direktören. Verkställande direktören har en ersättare och arbetar med en ledningsgrupp utsedd av styrelsen.

Styrelsen består av ordförande och sex ledamöter samt tre suppleanter. Ordförande, ledamöter och suppleanter väljs vid ordinarie bolagsstämma för tiden intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. Vid förfall för styrelsens ordförande eller styrelseledamot äger, i första hand, denne att nominera den suppleant som ska kallas. I bolagsordningen har man inte fastställt någon särskild ordning för tillsättande av styrelseledamöter. Styrelsen har inte tillsatt några kommittéer.

Styrelsen har inte utsett någon revisionskommitté, utan samtliga uppgifter i anslutning till revision behandlas direkt av styrelsen.

En person som väljs till styrelsemedlem ska ha tillräcklig kompetens och tillräckligt med tid för uppdraget. Styrelsemedlem och -kandidat ska ge styrelsen tillräckliga uppgifter för att bedöma dennes kompetens och oberoende samt uppge förändringar i dessa uppgifter och presentera sin egen bedömning av sitt oberoende.

Styrelsemedlemmarna representerar samtliga aktieägare, inte enbart de aktieägare som nominerat dem. Antalet ledamöter och styrelsens sammansättning ska möjliggöra en effektiv skötsel av styrelsens uppdrag.

Styrelsesammansättningens mångfald stöder bolaget i att uppnå strategiska mål och säkerställer att styrelsen fullgör sina förpliktelser. Målsättningen är att styrelsen omfattar medlemmar med erfarenhet från olika näringsgrenar, uppgifter och kunskap. Det är viktigt att båda könen är representerade i styrelsesammansättningen.

Styrelsen bedömer årligen ledamöternas oberoende. Majoriteten av styrelseledamöterna ska vara oberoende av bolaget, varav minst två även ska vara oberoende av bolagets betydande aktieägare. Samtliga ledamöter i den sittande styrelsen är oberoende av bolaget och majoriteten är även oberoende av bolagets betydande aktieägare.

Styrelsen har inte utsett någon nomineringskommitté, utan bereder själva förslaget till styrelsens sammansättning med beaktande av ovanstående principer.

Styrelsen handhar förvaltningen av bolagets angelägenheter. Den leder och övervakar bolagets operativa ledning, tillsätter och entledigar verkställande direktören och ledningsgruppens medlemmar, godkänner bolagets strategiska mål och riskhanteringsprinciper och tillser att ledningssystemen fungerar. Styrelsen fastställer bolagets vision och värderingar som ska iakttas i verksamheten.

Styrelsens ordförande utses av den ordinarie bolagsstämman. Ordföranden svarar för organiseringen av styrelsens arbete och ser till att styrelsen sammanträder vid behov. Som styrelsens sekreterare fungerar verkställande direktörens ersättare.

Vid sitt konstituerande möte efter ordinarie bolagsstämma fastställer styrelsen en arbetsordning för verksamhetsåret. Arbetsordningen ska innehålla uppgift om och riktgivande tidpunkt för:

  • behandling av vision och strategi,
  • behandling av bokslut, halvårsrapport och verksamhetsöversikt för första och tredje kvartalet,
  • behandling av revisionsrapporter,
  • behandling av koncernens budget och verksamhetsplan,
  • tillsättande av eventuella styrelsekommittéer och
  • utvärdering av styrelsens arbete.

Därutöver handlägger styrelsen då sådant aktualiseras:

  • övriga ärenden som enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen och andra regelverk ankommer på styrelsen,
  • betydande investeringar och avyttringar samt
  • andra ärenden som anhängiggörs av den operativa ledningen eller av enskilda styrelsemedlemmar.

Bolaget ska se till att alla styrelsemedlemmar får tillräcklig information om bolagets verksamhet, verksamhetsomgivning och finansiella ställning samt att nya styrelseledamöter blir insatta i bolagets verksamhet. Vid varje styrelsemöte informerar VD om den operativa verksamheten. Därtill erhåller styrelsen kontinuerligt information i form av bland annat regelbundna rapporter och ledningsgruppens mötesprotokoll.

Styrelsen som valdes vid bolagsstämman den 27 maj 2021 består av ordförande Ben Lundqvist samt medlemmarna Christina Dahlblom, Nils-Erik Eklund, Jakob Johansson, Stefan Lundqvist, Lars G Nordström och Peter Wiklöf. Styrelsens suppleanter är Ulrica Danielsson, Casper Lundqvist och Gert Sviberg.

Under verksamhetsåret 2020 hölls 25 styrelsemöten. Styrelseledamöternas genomsnittliga deltagarprocent på mötena var 96,6 %.

Styrelsens medlemmar:

Ben Lundqvist, ordförande
Christina Dahlblom
Nils-Erik Eklund
Jakob Johansson
Stefan Lundqvist
Lars G Nordström
Peter Wiklöf

Styrelsens suppleanter:

Ulrica Danielsson
Casper Lundqvist
Gert Sviberg