Årsberättelse för verksamhetsåret 1.11.2009-31.12.2010 och Bolagsstyrningsrapport

17 MARS 2011

Viking Line Abp:s årsberättelse för verksamhetsåret 1.11.2009 - 31.12.2010 finns nu publicerad på bolagets hemsida http://www.vikingline.fi/download/arsberattelse09_10.pdf samt bifogat till detta meddelande. Kopior av bokslutshandlingarna finns till påseende på bolagets huvudkontor från den 17 mars 2011. Den tryckta årsberättelsen sänds även per post till bolagets aktieägare.

Även Viking Line Abp:s bolagsstyrningsrapport har idag publicerats på bolagets hemsida http://www.vikingline.fi/download/Bolagsstyrningsrapport 2020110216.pdf samt bifogad till detta meddelande.


Mariehamn den 17 mars 2011

VIKING LINE ABP

Kent Nyström
Vice verkställande direktör