Avgörande till Viking Line Abp:s fördel i skiljemannaprocess

5 MAJ 2011

Sedan Viking Line Abp den 8 februari 2010 har uppsagt det skeppsbyggandskontrakt som slutits med det spanska varvet Astilleros de Sevilla och yrkat på återbetalning av de förskottsrater som erlagts före uppsägningen, sammanlagt 39.227.500,- euro jämte ränta, har varvet bestridit riktigheten av uppsägningen och återbetalningskravet.

Ärendet har därför för avgörande, i enlighet med skeppsbyggnadskontraktet, hänförts till skiljemän i London.

Skiljemännen har avgjort tvisten och bifallit Viking Lines Abp:s yrkanden.

Skiljemännens avgörande utgör, sedan det vunnit laga kraft, grunden för betalning i stöd av de bankgarantier som ställts till säkerhet för förskottsbetalningarna.

Ifall inte besvär anförs från varvets sida, vinner avgörandet laga kraft den 10 maj 2011.

Viking Line Abp:s fordran enligt ovan har redan beaktats i redovisning och bokslut, då fordran bedömts vara synnerligen välgrundad.

Mariehamn den 5 maj 2011

VIKING LINE ABP

Mikael Backman
Verkställande direktör