Förändringar i Viking Lines ledningsorganisation

7 SEPTEMBER 2011

Viking Line Abp:s styrelse har beslutat om följande förändringar i Viking Lines ledningsorganisation:

Till ny marknadsdirektör för det finska marknadsområdet har utnämnts ekonom Anni Kallioniemi. Kallioniemi kommer närmast från Oras Oy där hon varit vice VD, senast med ansvar för försäljningen i nordost Europa. Kallioniemi tillträder den 1 november och hennes placeringsort är Helsingfors.

Till ny marknadsdirektör för det svenska marknadsområdet (inkluderande även de övriga skandinaviska länderna) har utsetts Peter Hellgren. Hellgren har tidigare verkat som försäljningsdirektör inom enheten och efterträder Jan Kårström som i slutet av året avgår med pension. Hellgren har tillträtt den 1 september och hans placeringsort är Stockholm.

Kallioniemi och Hellgren rapporterar till VD Mikael Backman som fungerar som koncern-övergripande ansvarig för marknadsföring och försäljning. Som stödfunktion har en ny enhet inom marknadsföringen har skapats, marknadsstöd, som leds av direktör Bengt Lindberg.

Viking Lines koncernledningsgrupp har efter ovan nämnda förändringar följande sammansättning: VD Mikael Backman, VVD/VD:s ersättare koncernjuristen Jan Hanses, VVD/CFO Kent Nyström, operativa direktören Harri Winter, tekniske direktören Tony Öhman, direktör Bengt Lindberg med ansvar för enheten marknadsstöd, marknadsdirektör Anni Kallioniemi samt marknadsdirektör Peter Hellgren.

Mariehamn den 7 september 2011

VIKING LINE ABP

Mikael Backman
Verkställande direktör