Ordinarie bolagsstämma i Viking Line Abp

15 APRIL 2011

Viking Line Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls idag den 15 april 2011 kl 12.00 i Mariehamn. Stämman fastställde moderbolagets bokslut och koncernbokslutet samt omfattade styrelsens förslag till dividend om 0,65 euro per aktie för räkenskapsperioden 1.11.2009 – 31.12.2010. Avstämningsdag för dividendutbetalning är onsdagen den 20 april 2011 och utbetalningsdag för dividenden är fredagen den 29 april 2011. Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Bolagets nuvarande styrelse omvaldes. Bolagets styrelse intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma har därmed följande sammansättning; Ben Lundqvist (ordförande), Jesper Blomsterlund, Nils-Erik Eklund, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist och Lars G Nordström jämte suppleanterna Carita Blomsterlund, Trygve Eriksson och Stefan Lundqvist.

Till revisorer i bolaget återvaldes CGR Johan Kronberg och CGR Martin Grandell och till revisorssuppleanter CGR Sven-Harry Boman och GRM Erika Sjölund.

Mariehamn den 15 april 2011

VIKING LINE ABP

Mikael Backman
Verkställande direktör