Ordinarie bolagsstämma i Viking Line Abp

18 APRIL 2012

Viking Line Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls idag den 18 april 2012 kl 12.00 i Mariehamn. Stämman fastställde moderbolagets bokslut och koncernbokslutet samt omfattade styrelsens förslag till dividend om 0,50 euro per aktie för räkenskapsperioden 1.1.2011 – 31.12.2011. Avstämningsdag för dividendutbetalning är måndagen den 23 april 2012 och utbetalningsdag för dividenden är måndagen den 30 april 2012. Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Bolagets nuvarande styrelsesammansättning ändrades enligt följande. Trygve Eriksson invaldes som ordinarie ledamot och Åsa Ceder samt Johnny Rosenholm valdes till styrelsesuppleanter. Bolagets styrelse intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma har därmed följande sammansättning; Ben Lundqvist (ordförande), Nils-Erik Eklund, Trygve Eriksson, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist och Lars G Nordström jämte suppleanterna Åsa Ceder, Stefan Lundqvist och Johnny Rosenholm.

Till revisorer i bolaget återvaldes CGR Johan Kronberg och CGR Martin Grandell och till revisorssuppleanter CGR Sven-Harry Boman och GRM Erika Sjölund.

Mariehamn den 18 april 2012

VIKING LINE ABP

Mikael Backman
Verkställande direktör