Viking Lines årsberättelse för verksamhetsåret 1.1-31.12.2011 samt bolagsstyrningsrapport

9 MARS 2012

Viking Line Abp:s årsberättelse för verksamhetsåret 2011 finns nu publicerad på bolagets hemsida http://www.vikingline.fi/download/arsberattelse2011.pdf samt bifogat till detta meddelande. Kopior av bokslutshandlingarna finns till påseende på bolagets huvudkontor från den 8 mars 2012. Den tryckta årsberättelsen sänds även per post till bolagets aktieägare.

Även Viking Line Abp:s bolagsstyrningsrapport har idag publicerats på bolagets hemsida http://www.vikingline.fi/download/Bolagsstyrningsrapport%2020120215.pdf samt bifogad till detta meddelande.

Mariehamn den 9 mars 2012

VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Vice verkställande direktör