Kallelse till Viking Line Abp:s ordinarie bolagsstämma

26 MARS 2013

Aktieägarna i Viking Line Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls fredagen den 19 april 2013 kl. 12.00 i Alandica Kultur & Kongress, Strandgatan 33, Mariehamn.

Mottagandet av personer som har anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl. 11.00.

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituerande av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för verksamhetsåret 1.1.2012 – 31.12.2012

7. Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

9. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning
- Styrelsen för Viking Line Abp föreslår att ingen dividend utdelas för räkenskapsåret 1.1.2012 – 31.12.2012.

10. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter
- Beslutsförslag kommer att publiceras den 28 mars 2013.

11. Beslut om styrelseledamöternas och revisorernas arvoden
- Beslutsförslag kommer att publiceras den 28 mars 2013.

12. Val av styrelseledamöter
- Beslutsförslag kommer att publiceras den 28 mars 2013.

13. Val av revisor
- Beslutsförslag kommer att publiceras den 28 mars 2013.

14. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

De förslag av styrelsen som hänför sig till föredragningslistan ovansamt denna stämmokallelse kommer att finnas tillgängliga på Viking Line Abp:s internetsidor http://www.vikingline.com/sv/Koncernen/Investerare/Bolagsstyrning/.

Viking Line Abp:s årsberättelse, som innehåller bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns tillgänglig på ovan nämnda internetsidor.
Styrelsens förslag och bokslutshandlingarna finns också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av bokslutshandlingarna skickas även till aktieägarna och övriga handlingar samt kopia av denna stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna.

Stämmoprotokollet finns till påseende på ovan nämnda internetsidor från och med den 30 april 2013.

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast tisdagen den 9 april 2013 (bolagsstämmans avstämningsdag) har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast onsdagen den 17 april 2013 kl. 12.00. Anmälan till bolagsstämman kan göras:
a) per e-post bolagsstamma@vikingline.com ;
b) per telefon på numret 018-27000;
c) per fax på numret 018-16977;
d) eller skriftligt till Viking Line Abp, Pb 166, AX-22101 MARIEHAMN.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn och personbeteckning, samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning.
De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Viking Line Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

2. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.
Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren.

3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödiga anvisningar gällande aktieägarens införande i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att tillfälligt införas i bolagets aktieägarförteckning senast den 16 april 2013, kl. 10.00.

4. Övriga anvisningar och information

På dagen för denna stämmokallelse den 26 mars 2013, uppgår det totala antalet aktier i Viking Line Abp till 10.800.000 aktier och det totala antalet röster i Viking Line Abp till 10.800.000 röster.

Mariehamn den 26 mars 2013

VIKING LINE ABP
STYRELSEN

Mikael Backman
Verkställande direktör