Ordinarie bolagsstämma i Viking Line Abp

19 APRIL 2013

Viking Line Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls idag den 19 april 2013 kl 12.00 i Mariehamn. Stämman fastställde moderbolagets bokslut och koncernbokslutet samt omfattade styrelsens förslag om att ingen dividend utdelas för räkenskapsperioden 1.1.2012 – 31.12.2012. Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Bolagets nuvarande styrelsesammansättning ändrades enligt följande. Då Åsa Ceder avböjt omval valdes Ulrica Danielsson till styrelsesuppleant. Bolagets styrelse intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma har därmed följande sammansättning; Ben Lundqvist (ordförande), Nils-Erik Eklund, Trygve Eriksson, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist och Lars G Nordström jämte suppleanterna Ulrica Danielsson, Stefan Lundqvist och Johnny Rosenholm.

Till revisorer i bolaget återvaldes CGR Johan Kronberg och CGR Martin Grandell och till revisorssuppleant valdes CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Oy.

Mariehamn den 19 april 2013


VIKING LINE ABP

Mikael Backman
Verkställande direktör