Styrelsens förslag inför ordinarie bolagsstämma 19.4.2013

28 MARS 2013

Med hänvisning till kallelsen till ordinarie bolagsstämma daterad 26.3.2013 föreslår styrelsen för Viking Line Abp följande inför bolagets ordinarie bolagsstämma 19.4.2013 följande:

Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning
- Styrelsen för Viking Line Abp föreslår att ingen dividend utdelas för räkenskapsåret 1.1.2012 – 31.12.2012.

Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter
- Styrelsen, i avsaknad av revisionskommitté, föreslår att bolaget fastställer antalet revisorer för räkenskapsåret 2013 till två samt att en revisorssuppleant utses.

Beslut om revisorernas arvoden
- Styrelsen, i avsaknad av revisionskommitté, föreslår att revisorernas arvode utgår enligt räkning.

Val av styrelseledamöter
- Styrelsen, i avsaknad av nomineringskommitté, föreslår för bolagsstämman att styrelsens sammansättning förändras enligt följande: Av de sittande suppleanterna har Åsa Ceder avböjt omval. Styrelsen föreslår att Ulrica Danielsson väljs till ny styrelsesuppleant. I övrigt föreslår styrelsen omval av de sittande styrelsemedlemmarna och suppleanterna.

Styrelsen skulle, om stämman omfattar förslaget, få följande sammansättning; Ben Lundqvist, ordförande, Nils-Erik Eklund, Trygve Eriksson, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist och Lars G Nordström ordinarie medlemmar och Ulrica Danielsson, Stefan Lundqvist samt Johnny Rosenholm suppleanter.

Val av revisor
- Styrelsen, i avsaknad av revisionskommitté, föreslår att till ordinarie revisor för räkenskapsåret 2013 återväljs CGR Johan Kronberg och CGR Martin Grandell och att till revisorssuppleant väljs CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Oy.

Mariehamn den 28 mars 2013

VIKING LINE ABP
Styrelsen

Jan Hanses
Vice verkställande direktör