Kallelse till ordinarie bolagsstämma

24 MARS 2014

Aktieägarna i Viking Line Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 16 april 2014 kl. 12.00 i Alandica Kultur & Kongress, Strandgatan 33, Mariehamn.

Mottagandet av personer som har anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl. 11.00.

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituerande av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för verksamhetsåret 1.1.2013 – 31.12.2013

7. Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

9. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning

- Styrelsen för Viking Line Abp föreslår att i dividend för räkenskapsåret 1.1.2013 – 31.12.2013 utdelas € 0,50 per aktie. Styrelsen föreslår vidare att avstämningsdag för dividendutbetalning är onsdagen den 23 april 2014 samt att utbetalningsdag är onsdagen den 30 april 2014.

10. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter

- Styrelsen föreslår att bolaget fastställer antalet revisorer för räkenskapsåret 2014 till två samt att en revisorssuppleant utses.

11. Beslut om styrelseledamöternas och revisorernas arvoden

- Styrelsen föreslår att revisorernas arvode utgår enligt räkning.

12. Val av styrelseledamöter

- Styrelsen föreslår för bolagsstämman omval av de sittande styrelsemedlemmarna och suppleanterna. Styrelsen skulle, om stämman omfattar förslaget, få följande sammansättning; Ben Lundqvist, ordförande, Nils-Erik Eklund, Trygve Eriksson, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist och Lars G Nordström ordinarie medlemmar och Ulrica Danielsson, Stefan Lundqvist samt Johnny Rosenholm suppleanter.

13. Val av revisor

Styrelsen föreslår att till ordinarie revisorer för 2014 återväljs CGR Johan Kronberg och CGR Martin Grandell och till revisorssuppleant återväljs CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Oy.

14. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

De förslag av styrelsen som hänför sig till föredragningslistan ovan samt denna stämmokallelse finns tillgängliga på Viking Line Abp:s internetsidor http://www.vikingline.com/. Viking Line Abp:s årsberättelse, som innehåller bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns tillgänglig på ovan nämnda internetsidor.

Styrelsens förslag och bokslutshandlingarna finns också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av bokslutshandlingarna skickas även till aktieägarna och övriga handlingar samt kopia av denna stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna.

Stämmoprotokollet finns till påseende på ovan nämnda internetsidor från och med den 29 april 2014.

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast fredagen den 4 april 2014 (bolagsstämmans avstämningsdag) har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast måndagen den 14 april 2014 kl. 12.00. Anmälan till bolagsstämman kan göras:

a) per e-post bolagsstamma@vikingline.com ;
b) per telefon på numret 018-27000;
c) per fax på numret 018-16977;
d) eller skriftligt till Viking Line Abp, Pb 166, AX-22101 MARIEHAMN.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn och personbeteckning/FO-nummer, samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning.

De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Viking Line Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

2. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren.

3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödiga anvisningar gällande aktieägarens införande i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att tillfälligt införas i bolagets aktieägarförteckning senast den 11 april 2014, kl. 10.00.

4. Övriga anvisningar och information

På dagen för denna stämmokallelse den 24 mars 2014, uppgår det totala antalet aktier i Viking Line Abp till 10.800.000 aktier och det totala antalet röster i Viking Line Abp till 10.800.000 röster.

Mariehamn den 24 mars 2014

VIKING LINE ABP
STYRELSEN

Jan Hanses
Verkställande direktör