Ombildning och fusion inom Alandia Försäkring - gruppen

27 OKTOBER 2014

Hänvisande till våra börsmeddelanden av den 25 februari 2014, av den 12 juni 2014 samt av den 14 juli 2014 meddelas att samtliga nödvändiga bolagsstämmor hållits och Finansinspektionens tillstånd erhållits för att ombilda Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag "RÖF" (0145065-2) till försäkringsaktiebolag och till att RÖF fusioneras med Försäkringsaktiebolaget Alandia (0205048-2) "Alandia" med RÖF som övertagande bolag och Alandia som överlåtande bolag.

Processen slutförs genom att både bolagsformsändringen och fusionen registreras i Handelsregistret per den 31 december 2014. Utdelningen av aktierna verkställs per samma datum.

Efter verkställd ombildning och fusion fördelas aktierna i det nya försäkringsaktiebolaget i förhållande till betalda premier under åren 2011 – 2013 bland dem som vid fusionstidpunkten har haft ett oavbrutet delägarförhållande i RÖF som varat i minst ett år.

Enligt preliminära beräkningar kommer Viking Line Abp:s ägarandel av det sammanslagna bolaget att uppgå till drygt 20 %. Enligt vår preliminära bedömning kommer Viking Line Abp inte att ha betydande inflytande i bolaget. Då bolagsformsändringen registreras värderas Viking Line Abp:s aktier i det sammanslagna bolaget till verkligt värde.

De preliminära värderingar av substansen i sammanslagna bolaget som gjorts av utomstående värderare, ger ett totalt värde baserat på bokslutet per den 31 december 2013 på 140 MEUR.

En intäkt av engångskaraktär motsvarande Viking Line Abp:s andel i det sammanslagna bolaget kommer att redovisas som en finansiell intäkt i koncernens rapport över totalresultat och aktierna bokas som placeringar som kan säljas i koncernens balansräkning. Den slutliga intäkten är beroende av en värdering per 31 december 2014. Förändringar i aktiernas verkliga värde under framtida perioder bokas via totalresultatet mot fonden för verkligt värde i eget kapital.

För vidare information om Alandia Försäkring hänvisas till www.alandia.com


VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Verkställande direktör