Ombildning och fusion inom Alandia Försäkring - gruppen

14 JULI 2014

Hänvisande till våra börsmeddelanden av den 25 februari 2014 och den 12 juni 2014 meddelas att även den andra bolagsstämman i Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag (0145065-2), "RÖF" idag den 14 juli 2014 godkände den ombildnings- och fusionsplan som syftar till att RÖF ombildas till försäkringsaktiebolag och till att RÖF fusioneras med Försäkringsaktiebolaget Alandia (0205048-2) "Alandia" med RÖF som övertagande bolag och Alandia som överlåtande bolag.

För verkställandet av planen krävs ytterligare Finansinspektionens samtycke i enlighet med FöBL kap 19 § 5 och kap 22 § 4. Enligt planerna genomförs processen så att både bolagsformsändringen och fusionen registreras per den 31 december 2014.

Efter verkställd ombildning och fusion fördelas aktierna i det nya försäkringsaktiebolaget i förhållande till betalda premier under åren 2011 – 2013 bland dem som vid fusionstidpunkten har haft ett oavbrutet delägarförhållande i RÖF som varat i minst ett år. Enligt preliminära beräkningar kommer Viking Line Abp:s ägarandel av det sammanslagna bolaget att uppgå till drygt 20 %.

Uppskattad tidsplan för det fortsatta förverkligandet:

Inom september månad 2014: Finansinspektionens samtycke
31.12.2014: Registrering i Handelsregistret av ändringen av bolagsform, ny bolagsordning samt fusion.

För vidare information om Alandia Försäkring hänvisas till http://www.alandia.com/


VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Verkställande direktör