Ombildning och fusion inom Alandia Försäkring - gruppen

12 JUNI 2014

Hänvisande till vårt börsmeddelande av den 25 februari 2014 meddelas att den första bolagsstämman i Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag (0145065-2), "RÖF" igår den 11 juni 2014 godkände den ombildnings- och fusionsplan som syftar till att RÖF ombildas till försäkringsaktiebolag och till att RÖF fusioneras med Försäkringsaktiebolaget Alandia (0205048-2) "Alandia" med RÖF som övertagande bolag och Alandia som överlåtande bolag.

Syftet med de föreslagna förändringarna är bl.a. att tydliggöra ägarförhållanden och värden, att förenkla administration samt att stärka bolaget och den utvecklingspotential som det sammanslagna mycket solida bolaget kommer att ha.

För verkställandet av planen krävs ytterligare Finansinspektionens samtycke i enlighet med FöBL kap 19 § 5 och kap 22 § 4 samt godkännande av ytterligare en bolagsstämma i RÖF. Enligt planerna genomförs processen så att både bolagsformsändringen och fusionen registreras per den 31 december 2014.

Efter verkställd ombildning och fusion fördelas aktierna i det nya försäkringsaktiebolaget i förhållande till betalda premier under åren 2011 – 2013 bland dem som vid fusionstidpunkten har haft ett oavbrutet delägarförhållande i RÖF som varat i minst ett år. Enligt preliminära beräkningar kommer Viking Line Abp:s ägarandel av det sammanslagna bolaget att uppgå till drygt 20 %.

Uppskattad tidsplan för det fortsatta förverkligandet:

14.7.2014 Godkännande av andra bolagsstämma i RÖF
1.9.2014 Finansinspektionens samtycke
31.12.2014 Registrering i Handelsregistret av ändringen av bolagsform,
ny bolagsordning samt fusion.

För vidare information om Alandia Försäkring hänvisas till http://www.alandia.com/


VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Verkställande direktör