Ordinarie bolagsstämma i Viking Line Abp

16 APRIL 2014

Viking Line Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls idag den 16 april 2014 kl 12.00 i Mariehamn. Stämman fastställde moderbolagets bokslut och koncernbokslutet samt omfattade styrelsens förslag att i dividend för räkenskapsåret 1.1.2013 – 31.12.2013 utdelas € 0,50 per aktie. Avstämningsdag för dividendutbetalning är onsdagen den 23 april 2014 och utbetalningsdag är onsdagen den 30 april 2014. Bolagsstämman beviljade styrelsen och VD ansvarsfrihet.

Bolagets nuvarande styrelse återvaldes och har intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma därmed följande sammansättning; Ben Lundqvist (ordförande), Nils-Erik Eklund, Trygve Eriksson, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist och Lars G Nordström jämte suppleanterna Ulrica Danielsson, Stefan Lundqvist och Johnny Rosenholm.

Till revisorer i bolaget återvaldes CGR Johan Kronberg och CGR Martin Grandell och till revisorssuppleant återvaldes CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Oy.

Mariehamn den 16 april 2014

VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Verkställande direktör