Ordinarie bolagsstämma i Viking Line Abp

22 APRIL 2015

Viking Line Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls idag den 22 april 2015 kl 12.00 i Mariehamn. Stämman fastställde moderbolagets bokslut och koncernbokslutet samt omfattade styrelsens förslag att i dividend för räkenskapsåret 1.1–31.12.2014 utdelas € 0,70 per aktie. Avstämningsdag för dividendutbetalning är fredagen den 24 april 2015 och utbetalningsdag är måndagen den 4 maj 2015. Bolagsstämman beviljade styrelsen och VD ansvarsfrihet.

Bolagets nuvarande styrelse återvaldes och har intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma därmed följande sammansättning; Ben Lundqvist (ordförande), Nils-Erik Eklund, Trygve Eriksson, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist och Lars G Nordström jämte suppleanterna Ulrica Danielsson, Stefan Lundqvist och Johnny Rosenholm.

Till revisorer i bolaget återvaldes CGR Johan Kronberg och nyvaldes CGR Ylva Eriksson och till revisorssuppleant återvaldes CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Oy.

Mariehamn den 22 april 2015


VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Verkställande direktör