Kommuniké från Viking Lines ordinarie bolagsstämma 2016

20 APRIL 2016

Viking Line Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls idag den 20 april 2016 kl 12.00 i Mariehamn. Stämman fastställde moderbolagets bokslut och koncernbokslutet samt omfattade styrelsens förslag att i dividend för räkenskapsåret 1.1–31.12.2015 utdelas € 0,95 per aktie. Avstämningsdag för dividendutbetalning är fredagen den 22 april 2016 och utbetalningsdag är fredagen den 29 april 2016. Bolagsstämman beviljade styrelsen och VD ansvarsfrihet.

Bolagets nuvarande styrelse återvaldes och har intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma därmed följande sammansättning; Ben Lundqvist (ordförande), Nils-Erik Eklund, Trygve Eriksson, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist och Lars G Nordström jämte suppleanterna Ulrica Danielsson, Stefan Lundqvist och Johnny Rosenholm.

Till revisorer i bolaget återvaldes CGR Ylva Eriksson och nyvaldes CGR Petter Lindeman och till revisorssuppleant återvaldes revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy.

Mariehamn den 20 april 2016

VIKING LINE ABP
Jan Hanses
Verkställande direktör