Reviderad resultatprognos för verksamhetsåret 2017

8 SEPTEMBER 2017

Konkurrensen inom Viking Lines trafikområde innebär fortsatt press på såväl priser som volymer. Bunkerprisnivån förväntas vara högre jämfört med 2016, vilket påverkar koncernens resultat negativt. En korrigering av restitutionslagstiftningen i Finland för år 2017 förväntas ha en positiv inverkan på koncernens resultat. Som helhet, med beaktande av utfallet av högsäsongen 2017, bedöms rörelseresultatet för 2017 utfalla i nivå med rörelseresultatet för 2016. Styrelsens tidigare bedömning var att rörelseresultatet skulle förbättras jämfört med rörelseresultatet för 2016.

VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Verkställande direktör