Reviderad resultatprognos för verksamhetsåret 2017

10 NOVEMBER 2017

Konkurrensen inom Viking Lines trafikområde innebär en fortsatt press på såväl priser som volymer, vilket påverkar införtjäningen per passagerare negativt. Bunkerprisnivån förväntas fortsättningsvis vara högre jämfört med 2016. Den förväntade korrigeringen av restitutionslagstiftningen i Finland för år 2017 har fördröjts och osäkerhet föreligger om den kan förverkligas så att den påverkar koncernens resultat under år 2017. Som helhet bedömer styrelsen att rörelseresultatet för 2017 kommer att försämras jämfört med rörelseresultatet för 2016. Styrelsens tidigare bedömning var att rörelseresultatet skulle utfalla i nivå med rörelseresultatet för 2016.

VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Verkställande direktör